Home คดีอาญา ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ จะเรียกร้องย้อนหลังได้หรือไม่

ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ จะเรียกร้องย้อนหลังได้หรือไม่

1501

ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ จะเรียกร้องย้อนหลังได้หรือไม่

ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓ นั้นห้ามมิให้บังคับใช้กฎหมายอาญาย้อนหลังไปมีผลร้ายต่อจำเลย แต่ค่าเสียหายตามพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาตินั้น เป็นค่าเสียหายในทางแพ่ง จึงไม่ต้องห้ามที่จะย้อนหลังไปบังคับได้

คำพิพากษาฎีกาที่ ๓๙๖๙/๒๕๖๑
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๐๗ มาตรา ๒๖/๔ กำหนดความรับผิดของผู้ที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ทรัพยากรธรรมชาติให้ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายในทางแพ่งแก่รัฐ มิใช่โทษในทางอาญา ส่วนวิธีการเรียกร้องค่าเสียหาย มาตรา ๒๖/๕ กำหนดให้อำนาจพนักงานอัยการสามารถเรียกค่าเสียหายตามมาตรา ๒๖/๔ เข้ามาพร้อมกับคำฟ้องคดีอาญาอันมีลักษณะเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติซึ่งไม่ต้องห้ามมิให้มีผลย้อนหลัง

ติดต่อทนายความอธิป 0619399935

Facebook Comments