Home ทั้งหมด การถูกกำจัดมิให้รับมรดก คืออะไร

การถูกกำจัดมิให้รับมรดก คืออะไร

4395

การถูกกำจัดมิให้รับมรดก คืออะไร

การถูกกําจัดมิให้รับมรดก การถูกกําจัดมิให้รับมรดก กฎหมายบัญญัติไว้ที่มาตรา ๑๖๐๕ กับมาตรา ๑๖๐๖

การถูกกําจัดมิให้รับมรดก ตามมาตรา ๑๖๐๕ คือ การที่ทายาทยักย้ายหรือปิดบัง ทรัพย์มรดก ดังนี้ จะเห็นได้ชัดว่า กรณีตามมาตรา ๑๖๐๕ ทายาทได้กระทําขึ้นภายหลัง เจ้ามรดกตายแล้วเท่านั้น

การถูกกําจัดมิให้รับมรดก หมายถึง ถูกกําจัดในส่วนแห่งมรดกที่ทายาทนั้นจะพึง ได้รับ ดังนั้น จึงต้องมีการตีราคามรดกให้เป็นเงินก่อน แล้วคํานวณว่า ทายาทเหล่านั้นมีสิทธิ รับมรดกเท่าใด

การถูกกําจัดมิให้รับมรดกตามมาตรา ๑๖๐๕ จะนําบทบัญญัติว่าด้วยการรับ มรดกแทนที่กันตามมาตรา ๑๖๓๙ มาใช้บังคับไม่ได้ เพราะมาตรา ๑๖๓๙ จะมีการรับ มรดกแทนที่กันได้นั้น ต้องเป็นกรณีที่บุคคลซึ่งจะเป็นทายาทตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) (๓) (๔) หรือ (5) ถึงแก่ความตาย หรือถูกกําจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตาย แต่มี คําพิพากษาฎีกาที่ ๔๗๘/๒๕๓๙ วินิจฉัย ให้มีการสืบมรดกกันได้ ตามมาตรา ๑๖๐๗

การถูกกําจัดมิให้รับมรดกฐานเป็นผู้ไม่สมควรจะรับมรดก ตามมาตรา ๑๖๐๖ มาตรานี้ มีกรณีที่ถูกกําจัดมิให้รับมรดกทั้งก่อนและหลังเจ้ามรดกตาย เมื่อมีปัญหาจึง ต้องพิเคราะห์ให้ดี เพราะหากถูกกําจัดมิให้รับมรดกก่อนเจ้ามรดกตาย ก็มีการรับมรดกแทน ที่กันได้ตามมาตรา ๑๖๓๙ แต่ถ้าเป็นกรณีหลังเจ้ามรดกตายก็ใช้แนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๘/๒๕๓๙ มาปรับ

มีปัญหาคกีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments