ผ่อนรถไม่ไหวผู้เช่าซื้อนำรถยนต์ไปคืน….ไฟแนนซ์(ผู้ให้เช่าซื้อ)จะถือว่าสัญญาเช่าซื้อเลิกกัน ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดค่าเสียหายหลังจากสัญญาเลิกกันหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1268/2555

จำเลยเป็นฝ่ายเริ่มต้นติดต่อกับโจทก์เพื่อคืนรถยนต์ที่เช่าซื้อ แสดงให้เห็นจุดประสงค์ของจำเลยที่ต้องการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อเท่านั้น เมื่อโจทก์ได้รับการติดต่อก็ตกลงและนัดหมายรับรถยนต์ที่เช่าซื้อไปคืนโดยมอบหมายให้ ส. ตัวแทนโจทก์ การที่จำเลยส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อให้แก่ ส. จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อด้วยการส่งมอบทรัพย์คืนแก่โจทก์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 573 สัญญาเช่าซื้อเป็นอันเลิกกันนับแต่วันดังกล่าวแล้ว แม้ต่อมาจำเลยจะตกลงขายสิทธิการเช่าซื้อให้ ส. ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากสัญญาเช่าซื้อเลิกกันแล้ว เมื่อจำเลยมิได้ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อและไม่ปรากฏว่าขณะเลิกสัญญาจำเลยมีหน้าที่ต้องรับผิดต่อโจทก์อย่างไร จำเลยจึงไม่ต้องรับผิดต่อโจทก์ตามฟ้อง

📌 ถ้าผู้เช่าซื้อยังไม่ผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อ หรือไฟแนนซ์(ผู้ให้เช่าซื้อ)ยังไม่บอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อติดต่อเอารถไปคืนไฟแนนซ์เอง และไฟแนนซ์รับรถคืนไว้โดยไม่ได้ให้เขียนบันทึกข้อตกลงรับผิดในส่วนต่างไว้ ถือว่าคู่สัญญาตกลงเลิกกันโดยการส่งมอบรถคืน ผู้เช่าซื้อไม่มีหน้าที่ต้องรับผิดในส่วนต่าง คือค่าขาดราคา หรือค่าขาดประโยชน์ ตาม ป.พ.พ. มาตรา 573 (ปัญหาคือไฟแนนซ์ส่วนใหญ่จะให้เซ็นบันทึกข้อตกลงรับผิดส่วนต่างทุกกรณี) แต่ถ้าผู้เช่าซื้อผิดนัดชำระค่าเช่าซื้อและไฟแนนซ์(ผู้ให้เช่าซื้อ)บอกเลิกสัญญา เช่นกรณีผิดนัดชำระค่างวด 3 งวดติดต่อกันไม่ว่าจะเอารถไปคืนไฟแนนซ์เองหรือปล่อยให้ไฟแนนซ์มายึด ผู้เช่าซื้อจะต้องรับผิดชอบค่าขาดราคา และค่าขาดประโยชน์ส่วนต่างที่ขาด มากน้อยแล้วแต่กรณีครับ….ส่วนมากผู้เช่าซื้อจะขาดนัดยื่นคำให้การและ/หรือขาดพิจารณา กล่าวคือไม่ไปศาลเลย !!!

ติดต่อทนายความ
ทนายสมชาย 089-981-1406
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายพีท 089-595-5014
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716
ทนายดิน 084-162-9095
ทนายน้ำฝน 097-2075666
ทนายไผ่ 095-7819477
ทนายแพรว 094-975-1151

Facebook Comments