อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่มีอำนาจทำความเห็นแย้งขอให้อัยการสูงสุดยื่นฟ้องจำเลยเป็นคดีใหม่ ในความผิดซึ่งศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาแล้ว

คำชี้ขาดความเห็นแย้งอุทธรณ์ที่ ๕/๒๕๖๐

ความเห็นแย้ง หมายถึง ความเห็นในการสั่งคดีของพนักงานอัยการกับผู้มีอำนาจทำความเห็นแย้งเกิดขัดกันหรือไม่ตรงกัน โดยผู้มีอำนาจทำความเห็นแย้งไม่เห็นชอบด้วยกับคำสั่งไม่ฟ้องหรือไม่อุทธรณ์หรือไม่ฎีกาของพนักงานอัยการ แล้วส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นแย้งไปยังอัยการสูงสุดเพื่อพิจารณาชี้ขาด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๑๔๕, ๑๔๕/๑ แล้วแต่กรณี
คดีนี้ พนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ โดยขอให้ลงโทษตามมาตรา ๔, ๕, ๒, ๒, ๑๕, ๓๑, ๗๐, ๒๖, ๗๘ ซึ่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๗๐ วรรคสอง ประกอบมาตรา ๓๑ (๒) อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเห็นว่า คดีนี้พนักงานอัยการมีคำสั่งฟ้องและได้บรรยายฟ้องตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๗, ๒๕, ๖๙ วรรคสอง ซึ่งมีโทษหนักกว่าที่ศาลชั้นต้นลงไว้ด้วย แต่มิได้อ้างบทมาตราดังกล่าวในคำขอท้ายฟ้อง ศาลจึงไม่อาจพิพากษาลงโทษจำเลยได้ จึงขอให้อัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยเป็นอีกคดีหนึ่งโดยเห็นว่าเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ความเห็นของอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษดังกล่าวมิใช่ความเห็นแย้งที่อัยการสูงสุดจะต้องพิจารณาชี้ขาด แต่เป็นอำนาจหน้าที่ของอัยการศาลสูงที่ต้องพิจารณาว่าการดำเนินคดีของพนักงานอัยการประจำศาลชั้นต้นมีข้อบกพร่องหรือไม่ตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีชั้นศาลสูงของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๕
ส่วนกรณีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นไม่แย้งคำสั่งไม่อุทธรณ์ของอัยการผู้เชี่ยวชาญพิเศษ สำนักงานคดีศาลสูงภาค ๘ เนื่องจากไม่ได้ยื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๔ จึงเป็นกรณีมีคำสั่งเด็ดขาดไม่อุทธรณ์ และไม่มีความเห็นแย้งที่อัยการสูงสุดต้องพิจารณาชี้ขาด ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๔ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕/๑

# ข้อสังเกต
๑. กรณีที่อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นขอให้อัยการสูงสุดมอบหมายให้พนักงานอัยการยื่นฟ้องจำเลยเป็นอีกคดีหนึ่ง ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. ๒๕๓๗ มาตรา ๒๗, ๒๘,๖๙ วรรคสอง ซึ่งพนักงานอัยการได้บรรยายฟ้องไว้แล้ว แต่มิได้อ้างบทมาตราในคำขอท้ายฟ้องมิใช่ความเห็นแย้งที่อัยการสูงสุดจะต้องพิจารณาชี้ขาด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕/๑ แต่เป็นกรณีที่อธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค ๘ จะพิจารณาข้อบกพร่องในการดำเนินคดีของพนักงานอัยการ ตามระเบียบสำนักงานอัยการสูงสุดว่าด้วยการดำเนินคดีชั้นศาลสูงของพนักงานอัยการ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๓๕
๒. ส่วนกรณีอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษมีความเห็นชอบกับคำสั่งไม่อุทธรณ์ของพนักงานอัยการ เนื่องจากไม่ได้ยื่นขอขยายระยะเวลาอุทธรณ์คำพิพากษาศาลชั้นต้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๙๘ จึงเป็นกรณีมีคำสั่งเด็ดขาดไม่อุทธรณ์ ไม่มีความเห็นแย้งที่อัยการสูงสุดต้องพิจารณาชี้ขาด ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๓๔ ประกอบประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๕/๑

ทนายสมชาย 089-981-1406
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายพีท 089-595-5014
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716
ทนายดิน 084-162-9095
ทนายน้ำฝน 097-2075666
ทนายไผ่ 095-7819477
ทนายแพรว 094-975-1151

Facebook Comments