คำพิพากษาฎีกาที่ 220/2562

ตามสัญญาค้ำประกันระบุว่า บรรดาหนังสือ จดหมาย คำบอกกล่าวใดๆของเจ้าของที่ส่งไปยังที่อยู่ของข้าพเจ้าตามสัญญานี้โดยส่งเองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือไม่ลงทะเบียนไม่ว่าจะถึงตัว หรือไม่ถึงตัว และไม่ว่าจะมีผู้ใดรับหรือไม่มีผู้ใดยอมรับไว้ หรือไม่ยอมมารับภายในกำหนดที่ไปรษณีย์แจ้งให้มารับ ข้าพเจ้ายินยอมผูกพันให้ถือว่าหนังสือ จดหมาย หรือคำบอกกล่าวใดๆนั้น ได้ส่งให้ข้าพเจ้าโดยชอบแล้ว เมื่อโจทก์ได้ส่งหนังสือขอให้ชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาเช่าซื้อไปตามที่อยู่ของจำเลยที่ 2 ตามที่แจ้งไว้ในสัญญาค้ำประกัน แม้ทางไปรษณีย์จะคืนหนังสือที่ส่งไปให้จำเลยที่ 2 เนื่องจากจำเลยที่ 2 ไม่มารับภายในกำหนดก็ตาม ก็ถือว่าจำเลยที่ 2 ได้รับหนังสือบอกกล่าวโดยชอบแล้ว โจทก์มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 2 ให้รับผิดตามสัญญาค้ำประกันได้
จำเลยที่ 1 ผิดนัดตามสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ โจทก์ซึ่งเป็นผู้ให้เช่าซื้อมีหนังสือบอกกล่าวให้จำเลยที่ 2 ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันชำระหนี้และบอกเลิกสัญญาพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันที่จำเลยที่ 1 ผิดนัด จำเลยที่ 2 จึงหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยและค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้นภายหลังจากพ้นกำหนด 60 วัน ตาม ป.พ.พ.มาตรา 686 วรรคสอง แต่หนี้การส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อและหากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนถือเป็นหนี้ประธาน จำเลยที่ 2 ย่อมไม่หลุดพ้น จำเลยที่ 2 ในฐานะผู้ค้ำประกันซึ่งยอมรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมตามสัญญาค้ำประกันเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2555 จะต้องรับผิดร่วมกับจำเลยที่ 1 ส่งมอบรถยนต์ที่เช่าซื้อคืนแก่โจทก์ในสภาพเรียบร้อยใช้การได้ดี หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาแทนและค่าขาดประโยชน์อันเป็นค่าเสียหายนับแต่วันผิดนัดแต่ไม่เกิน 60 วัน พร้อมดอกเบี้ยดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี แก่โจทก์

สรุป แม้จะไม่มีผู้รับหนังสือบอกกล่าวถือว่าผู้ค้ำประกันได้รับหนังสือบอกกล่าวโดยชอบแล้ว

ติดต่อทนายความ
ทนายสมชาย 089-981-1406
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายพีท 089-595-5014
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716
ทนายดิน 084-162-9095
ทนายน้ำฝน 097-2075666
ทนายไผ่ 095-7819477
ทนายแพรว 094-975-1151

Facebook Comments