คู่ความมีสิทธิคัดค้านประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบตามที่ศาลกำหนด โดยแถลงด้วยวาจาหรือยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 7 วัน นับแต่ศาลสั่งกำหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบ ตาม ม.183 วรรคสาม คู่ความจะมาคัดค้านหน้าที่นำสืบที่ศาลชั้นต้นกำหนดในชั้นศาลสูงไม่ได้
ถ้าคู่ความไม่คัดค้านประเด็นข้อพิพาทและหน้าที่นำสืบตามที่ศาลกำหนดภายในกำหนดเวลาข้างต้น #ถือว่าได้สละประเด็นข้อพิพาทอื่นแล้ว แม้จะเป็นประเด็นที่โจทก์กล่าวอ้างมาในคำฟ้องหรือจำเลยต่อสู้ไว้ในคำให้การก็ตาม

ฎีกาที่ 4001/2549

แม้จำเลยจะให้การต่อสู้ในเรื่องฟ้องโจทก์ขาดอายุความด้วย แต่ เมื่อศาลชี้สองสถานไม่ได้กำหนดปัญหานี้เป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ จำเลยมิได้โต้แย้งคัดค้าน มีผลเท่ากับจำเลยได้สละประเด็นข้อนี้แล้ว จึงเป็นปัญหาที่มิได้ว่ากล่าวกันมาแล้วแต่ศาลชั้นต้น ทั้งมิใช่ปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้นการที่ศาลอุทธรณ์ ภาค 8 ไม่รับวินิจฉัยปัญหาเรื่องอายุความตามที่จำเลยอุทธรณ์จึงชอบแล้ว

#ข้อสังเกต ที่กล่าวมาเป็นกรณีมีประเด็นตามคำฟ้องและคำให้การ แต่ศาลไม่ได้ กำหนดเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ในชั้นชี้สองสถาน เมื่อคู่ความมิได้โต้แย้งคัดค้านถือว่าได้สละประเด็นดังกล่าวแล้ว ศาลจะหยิบยกขึ้นวินิจฉัยไม่ได้

ติดต่อทนายความ
ทนายสมชาย 089-981-1406
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายพีท 089-595-5014
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716
ทนายดิน 084-162-9095
ทนายน้ำฝน 097-2075666
ทนายไผ่ 095-7819477
ทนายแพรว 094-975-1151

Facebook Comments