กรณีการทวงถามหนี้ผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ ลูกหนี้อ่านข้อความการทวงถามหนี้แต่ไม่ตอบ ถือว่าเป็นการติดต่อและลูกหนี้ได้รับทราบการทวงถามหนี้แล้ว แม้ว่าจะไม่มีการตอบข้อความนั้นภายหลังจากที่ได้อ่านก็ตาม ส่วนกรณีการทวงถามหนี้ผ่านทางโทรศัพท์ ถือว่าเป็นการติดต่อทวงถามหนี้ตามประกาศ โดยระบุว่า ผู้ทวงถามหนี้ได้มีการโทรศัพท์ไปยังลูกหนี้หรือบุคคล ซึ่งลูกหนี้ได้ระบุไว้เพื่อการทวงถามหนี้ และบุคคลดังกล่าวรับสายโทรศัพท์แล้วผู้ทวงถามหนี้ได้มีการพูดคุยในสาระสำคัญโดยแสดงเจตนาในการติดต่อเพื่อการทวงถามหนี้

– การทวงหนี้ หมายถึง การทวงหนี้ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ไม่รวมการทวงหนี้ทั่วไป
– ผู้ทวงถามหนี้ หมายถึง ผู้ให้สินเชื่อทางการค้าปกติ, คนที่ซื้อหรือรับโอนหนี้, ผู้ประกอบธุรกิจตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค, ผู้จัดให้มีการเล่นการพนัน
– เจ้าหนี้ตามกฎหมายนี้ เช่น ธนาคาร, บริษัทบัตรเครดิต, บริษัทเช่าซื้อ หรือเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบ เป็นต้น

***กรณีเพื่อนยืมเงินเพื่อน ไม่อยู่ภายใต้กฎหมายนี้ จะทวงเกินวันละ 1 ครั้ง ก็ไม่ผิดโทษ

– ถ้าเจ้าหนี้ทวงหนี้เกินวันละ 1 ครั้ง จะมีความผิดทางปกครอง ซึ่งคณะกรรมการทวงหนี้ สามารถสั่งให้หยุดได้ ถ้าไม่หยุดจะโดนโทษปรับสูงสุด 100,000 บาท

– นอกจากห้ามทวงเกินวันละ 1 ครั้งแล้ว ยังมีข้อห้ามอื่น ๆ อีก ได้แก่ ห้ามพูดจาดูหมิ่นลูกหนี้, ห้ามข่มขู่ ใช้ความรุนแรง, ห้ามประจาน ( อาจมีความผิดฐานหมิ่นประมาท / หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา )

ระยะเวลาการทวงหนี้

วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-20.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-18.00 น.

สรุป

***เจ้าหนี้มีสิทธิ์ทวงหนี้ แม้เป็นหนี้นอกระบบ-การพนันก็เข้าข่ายตามกฎหมายนี้ทั้งสิ้น กฎหมายได้กำหนดเรื่องวิธีการทวงหนี้ แต่ไม่ได้บอกให้ลูกหนี้ไม่ชำระหนี้

ตามพระราชบัญญัติการทวงถามหนี้ พุทธศักราช 2558 มาตรา 8 และมาตรา 9

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments