ป.อ. มาตรา 60 บัญญัติว่า ผู้ใดเจตนาที่จะกระทำต่อบุคคลอื่นแต่ผลของการกระทำเกิดแก่อีกบุคคลหนึ่งโดยพลาดไป ให้ถือว่าผู้นั้นกระทำโดยเจตนาแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้น แต่ในกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้ลงโทษหนักขึ้นเพราะฐานะของบุคคล หรือเพราะความสัมพันธ์ระหว่างผู้กระทำกับบุคคลที่ได้รับผลร้ายมิให้นำกฎหมายนั้นมาใช้บังคับเพื่อลงโทษผู้กระทำให้หนักขึ้น

หลักเกณฑ์ของการกระทำโดยพลาดตาม ป.อ. มาตรา 60 มีดังต่อไปนี้

1. ต้องมีผู้ถูกกระทำสองฝ่ายขึ้นไป ฝ่ายแรก คือ ผู้เสียหายคนแรกที่ผู้กระทำมุ่งหมายกระทำต่อโดยมีเจตนาประสงค์ต่อผลหรือเล็งเห็นผล ฝ่ายที่สอง คือ ผู้เสียหายอีกคนหนึ่งที่ได้รับผลร้ายจากการกระทำนั้น

2. การกระทำโดยพลาด ผู้กระทำจะต้องไม่ประสงค์ต่อผลต่อบุคคลผู้ได้รับผลร้ายและต้องไม่เล็งเห็นว่าผลจะเกิดแก่บุคคลซึ่งได้รับผลร้ายด้วย หากเล็งเห็นผลก็เป็นเจตนาตาม ป.อ. มาตรา 59 มิใช่เจตนาโดยพลาดตาม ป.อ. มาตรา 60

3. หากกระทำโดยเจตนาต่อทรัพย์ของบุคคลหนึ่งแต่ผลเกิดกับทรัพย์ของอีกคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยพลาดตาม ป.อ. มาตรา 60 ได้

4. แม้ผลจะเกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายฝ่ายแรกสมเจตนาของผู้กระทำหากผลไปเกิดแก่ผู้เสียหายอีกฝ่ายหนึ่งก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยพลาดด้วยเช่นกัน

5. การกระทำโดยพลาดตาม ป.อ. มาตรา 60 จะต้องมีผลเกิดขึ้นแก่ผู้เสียหายฝ่ายที่สองเสมอ

6. ตาม ป.อ. มาตรา 60 เป็นเจตนาโอน ดังนั้น หากเจตนาในตอนแรกเป็นเจตนาฆ่า เจตนาที่โอนมาก็เป็นเจตนาฆ่าด้วย หากเจตนาในตอนแรกเป็นเจตนาทำร้ายเจตนาที่โอนมาก็เป็นเจตนาทำร้ายเช่นกัน

7. หากเจตนาในตอนแรกเป็นเจตนาประเภทไตร่ตรองไว้ก่อน เจตนาที่โอนมายังผู้ได้รับผลร้ายก็เป็นเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อนเช่นกัน

8. การกระทำโดยเจตนาต่อผู้เสียหายฝ่ายแรกนั้นหากผลไม่เกิดแก่ผู้เสียหายฝ่ายแรก ตามเจตนาของผู้กระทำ ผู้กระทำต้องรับผิดฐานพยายาม

9. ตาม ป.อ. มาตรา 60 เจตนาเท่านั้นที่สามารถโอนได้ ส่วนการกระทำโดยประมาทโอนไม่ได้

10. หากเจตนาในตอนแรกเป็นเจตนาพิเศษ เพื่อป้องกันสิทธิตามมาตรา 68 เจตนาพิเศษในเรื่องจำเป็นตามมาตรา 67 หรือเจตนาพิเศษในเรื่องบันดาลโทสะ ตาม ป.อ. มาตรา 72 แม้จะมีการกระทำโดยพลาดเกิดผลแก่ผู้เสียหายอีกฝ่ายหนึ่ง เจตนาพิเศษในตอนแรกดังกล่าวก็โอนไปด้วย

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments