สัญญาประกันภัยระบุเงื่อนไขไม่คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากการกระทำผิดฐาน ลักทรัพย์ หรือยักยอก ปรากฏว่ารถยนต์ที่เอาประกันภัยถูกฉ้อโกงไป จึงไม่เข้าข้อยกเว้นความรับผิด ผู้รับประกันภัยไม่หลุดพ้นความรับผิด

คำพิพากษาฎีกาที่ 7664/2559

ตามเงื่อนไขและความคุ้มครอง ตามกรมธรรม์ประกันภัยระบุว่า …. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญหายอันเกิดจาก #การลักทรัพย์หรือยักยอกทรัพย์ #โดยบุคคลได้รับมอบหมายหรือครอบครองรถยนต์ตามสัญญาเช่า สัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญาจำนำ หรือโดยบุคคลที่จะกระทำสัญญาดังกล่าวข้างต้น
เมื่อรถยนต์ที่เอาประกันภัยสูญหายเป็นผลมาจากการฉ้อโกง จึงไม่เข้าข้อยกเว้นความรับผิดตามเงื่อนไขและความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย
เมื่อไม่เข้าข้อยกเว้นวินาศภัยอื่นที่เกิดขึ้น แม้มิได้กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยอย่างเช่น ความสูญหายของรถยนต์อันเกิดจากการฉ้อโกง #จำเลยซึ่งเป็นผู้รับประกันภัยก็หาหลุดพ้นจากความรับผิดตามกรมธรรม์ประกันภัยไม่ จำเลยมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มวงเงินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแก่โจทก์ ซึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยที่ได้ชำระเบี้ยประกันแก่จำเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 861 และมาตรา 869

สรุป

บริษัทประกันมีหน้าที่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเต็มวงเงินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยแก่โจทก์

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments