วัตถุที่เอาประกันภัยเปลี่ยนมือไปจากผู้เอาประกันภัยโดยพินัยกรรมหรือโดยกฎหมาย สิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยย่อมโอนตามไปด้วย (ปพพ.มาตรา875วรรคหนึ่ง)
ถ้าในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น เมื่อผู้เอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัยและได้บอกกล่าวไปยังผู้รับประกันภัยแล้ว สิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยนั้นย่อมโอนตามไปด้วย แต่ถ้าทำให้ช่องแห่งภัยเปลี่ยนแปลงไปหรือเพิ่มขึ้นหนัก สัญญาประกันภัยนั้นกลายเป็นโมฆะ (ปพพ.มาตรา 875วรรคสอง)

ตามมาตรา 875 วรรคหนึ่ง เป็นเรื่องวัตถุที่เอาประกันภัยเปลี่ยนมือไปจากผู้เอาประกันภัย โดยพินัยกรรมหรือโดยกฎหมาย ส่วนกรณีตามวรรคสองเป็นเรื่องผู้เอาประกันภัยโอนวัตถุที่เอาประกันภัย โดยนิติกรรม

แต่ การเปลี่ยนมือตามวรรคหนึ่งและการโอนตามวรรคสองหมายถึงการเปลี่ยนมือ หรือการโอนไป ซึ่งกรรมสิทธิ์ในวัตถุที่เอาประกันภัย หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือการทำให้กรรมสิทธิ์เปลี่ยนมือหรือโอนไปเป็นของผู้อื่น ไม่ใช่เพียงแต่การโอนการครอบครองในวัตถุที่เอาประกันภัยเท่านั้น

คำพิพากษาฎีกาที่ 3366/2522

ผู้เช่าซื้อเอาประกันภัยรถที่เช่าซื้อโดยเจ้าของเป็นผู้รับประโยชน์ ผู้เช่าซื้อ ให้ผู้อื่นเช่ารถไป เพราะไม่มีข้อห้ามในกรมธรรม์ประกันภัย ไม่เป็นการโอนวัตถุที่เอาประกันภัย ตามมาตรา 875 การที่รถถูกลักเป็นภัยตามกรมธรรม์ เจ้าของฟ้องผู้รับประกันภัยได้

สรุป

การโอนวัตถุที่เอาประกันสิทธิอันมีอยู่ในสัญญาประกันภัยย่อมโอนตามไปด้วย

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments