Home คดีอาญา ศาลในคดีแพ่งพิพากษายกฟ้อง มีผลถึงคดีอาญาในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยหรือไม่

ศาลในคดีแพ่งพิพากษายกฟ้อง มีผลถึงคดีอาญาในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยหรือไม่

3259

ศาลในคดีแพ่งพิพากษายกฟ้อง มีผลถึงคดีอาญาในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ด้วยหรือไม่

คําถาม หนี้ที่โจทก์อ้างเป็นมูลเหตุในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้คือหนี้ที่โจทก์ฟ้องจําเลย เป็นคดีแพ่ง หากคดีแพ่งศาลพิพากษายกฟ้อง การกระทําของจําเลยจะเป็นความผิดฐานโกง เจ้าหนี้หรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาอ้างกล่าวไว้ดังนี้ ประ คําพิพากษาฎีกาที่ ๖๑๘๔/๒๕๖๒

หนี้ที่โจทก์อ้างเป็นมูลเหตุฟ้องจําเลยที่ ๑ ในความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ คือหนี้ที่ โจทก์ฟ้องจําเลยที่ ๑ ซึ่งเป็นลูกหนี้โจทก์จดทะเบียนโอนขายที่ดินให้แก่จําเลยที่ ๒ โดยจําเลย ทั้งสองมีเจตนาเพื่อมิให้โจทก์ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ได้รับโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวกลับคืนมาเป็น ของโจทก์ เมื่อความปรากฏต่อศาลฎีกาว่าคดีดังกล่าวศาลฎีการับฟังว่าโจทก์จดทะเบียนให้ จําเลยที่ ๑ ถือกรรมสิทธิ์รวมในที่ดินพิพาทกึ่งหนึ่งและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทอีกกึ่งหนึ่งให้แก่ จําเลยที่ ๑ ด้วยความสมัครใจ ไม่ใช่เพราะถูกจําเลยที่ ๑ ใช้กลฉ้อฉลโจทก์ โจทก์ไม่มีสิทธิ เพิกถอนนิติกรรมดังกล่าวและพิพากษายกฟ้องโจทก์ยืนตามศาลอุทธรณ์ภาค ๗ ผลของ คําพิพากษาศาลฎีกาทําให้โจทก์กับจําเลยที่ ๑ มิได้เป็นเจ้าหนี้และลูกหนี้ต่อกัน โจทก์ ไม่อยู่ในฐานะเจ้าหนี้ซึ่งเป็นองค์ประกอบความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๕๐ การกระทําของจําเลยที่ ๑ ที่โอนที่ดินให้แก่จําเลยที่ ๒ ขาดองค์ประกอบ ความผิดฐานโกงเจ้าหนี้ จําเลยที่ ๑ ไม่มีความผิดตามฟ้อง”

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments