Home คดีแพ่ง ประโยชน์ของการประกันภัย

ประโยชน์ของการประกันภัย

899

ประโยชน์ของการประกันภัย

การประกันภัยย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องในสัญญา ประกันภัย ซึ่งได้แก่ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้รับประโยชน์ตามสัญญา รวมทั้งยังให้ประโยชน์แก่สังคม ธุรกิจ และเศรษฐกิจของประเทศโดยส่วนรวม ดังนี้

1) เป็นการแบ่งเบาความเสียหายจากภัยที่เกิดขึ้นกับคนหมู่น้อย โดย เฉลี่ยความเสียหายนั้นไปยังคนกลุ่มใหญ่ หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการรวบรวมทุนจากคน ส่วนมากเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มน้อย ที่ต้องประสบความเสียหาย ซึ่งวิธีการนี้ถือได้ว่า เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างยิ่ง เพราะเท่ากับว่าสมาชิกที่อยู่ร่วมกันในสังคม ได้ให้ ความช่วยเหลือแก่เพื่อนสมาชิกอื่นที่ได้รับความเสียหายเดือดร้อน แทนที่จะปล่อยให้ ความเสียหายตกแก่ผู้เคราะห์ร้ายแต่เพียงผู้เดียว

2) เป็นการให้หลักประกันและความแน่นอนแก่ธุรกิจการค้าต่าง ๆ ใน สังคม ทําให้ผู้ประกอบกิจการดังกล่าวเกิดความมั่นใจว่ากิจการของตน ถ้าประสบกับ ภัยพิบัติ หรือความเสียหายใด ๆ แล้วผู้รับประกันภัยก็จะช่วยแบ่งเบาความเสียหายที่ เกิดขึ้นนั้นด้วย

3) เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการป้องกันการเสี่ยงภัย ทั้งนี้ โดยการรวม เข้าด้วยกันเป็นกิจการประกันภัย แทนที่จะปล่อยให้ต่างคนต่างทําการป้องกันการเสี่ยง ของตนเองตามลําพัง

4) เป็นการระดมทุนจากคนจํานวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดแหล่งเงินทุนที่ สามารถนําไปลงทุนในกิจการอื่น ๆ อันเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติได้ นอกจากนี้ ยังช่วยให้มีการสร้างงานให้กับคนในชาติอีกด้วย

Facebook Comments