กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 887 อันว่าประกันภัยค้ำจุนนั้น คือสัญญาประกันภัยซึ่งผู้รับประกันภัยตกลงว่าจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย เพื่อความวินาศภัยอันเกิดขึ้นแก่บุคคลอีกคนหนึ่ง และซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบ

บุคคลผู้ต้องเสียหายชอบที่จะได้รับค่าสินไหมทดแทนตามที่ตนควรจะได้นั้นจากผู้รับประกันภัยโดยตรง แต่ค่าสินไหมทดแทนเช่นว่านี้หาอาจจะคิดเกินไปกว่าจำนวนอันผู้รับประกันภัยจะพึงต้องใช้ตามสัญญานั้นได้ไม่ ในคดีระหว่างบุคคลผู้ต้องเสียหายกับผู้รับประกันภัยนั้น ท่านให้ผู้ต้องเสียหายเรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีด้วย

มาตรา 888 ถ้าค่าสินไหมทดแทนอันผู้รับประกันภัยได้ใช้ไปโดยคำพิพากษานั้นยังไม่คุ้มค่าวินาศภัยเต็มจำนวนไซร้ ท่านว่าผู้เอาประกันภัยก็ยังคงต้องรับใช้จำนวนที่ยังขาด เว้นไว้แต่บุคคลผู้ต้องเสียหายจะได้ละเลยเสียไม่เรียกตัวผู้เอาประกันภัยเข้ามาสู่คดีด้วยดังกล่าวไว้ในมาตราก่อน

สาระสำคัญของมาตรา 888 คือ

1)มีคำพิพากษาให้ผู้รับประกันภัยจ่ายค่าสินไหมทดแทน
2)ค่าสินไหมทดแทนที่ได้ไม่คุ้มวินาศภัยที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน
3)ผู้เอาประกันภัยต้องรับใช้จำนวนที่ยังขาดอยู่
4)ข้อยกเว้นความรับผิดของผู้เอาประกันภัย คือ ผู้เสียหายไม่ได้เรียกผู้เอาประกันภัยเข้ามาในคดีตามมาตรา 887

กล่าวโดยสรุป

เมื่อค่าสินไหมทดแทนไม่คุ้มวินาศภัย บุคคลภายนอกมีสิทธิเลือกฟ้องทั้งผู้รับประกันภัยและผู้เอาประกันพร้อมกันได้ หรือฟ้องคนใดคนหนึ่งก็ได้ แต่หากเลือกฟ้องผู้รับประกันภัยกฎหมายบังคับว่าต้องเรียกผู้เอาประกันภัยเข้ามาด้วย หากไม่เรียกผู้เอาประกันภัยเข้ามาด้วย ก็ไม่มีสิทธิเรียกเอาส่วนที่ขาดจากผู้เอาประกันภัย ตามมาตรา 887 วรรคสอง

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments