กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 895 เมื่อใดจะต้องใช้จำนวนเงินในเหตุมรณะของบุคคลคนหนึ่งคนใด ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินนั้นในเมื่อมรณภัยอันนั้นเกิดขึ้น เว้นแต่

(1) บุคคลผู้นั้นได้กระทำอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในปีหนึ่งนับแต่วันทำสัญญาหรือ

(2) บุคคลผู้นั้นถูกผู้รับประโยชน์ฆ่าตายโดยเจตนา
ในกรณีที่ 2 นี้ ท่านว่าผู้รับประกันภัยจำต้องใช้เงินค่าไถ่ถอนกรมธรรม์ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือให้แก่ทายาทของผู้นั้น

สาระสำคัญของมาตรา 895 คือ

ผู้รับประกันชีวิตไม่ต้องใช้เงินในเหตุมรณะของบุคคลตามสัญญา ในกรณี

-ผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตได้กระทำอัตวินิบาตด้วยใจสมัครภายในหนึ่งปีนับแต่วันทำสัญญา

คำว่า ”อัตวินิบาต” หมายถึง การฆ่าตัวตายด้วยใจสมัคร เช่น กินยาฆ่าตัวตาย

และคำว่า”บุคคลนั้นได้กระทำอัตวินิบาต หมายถึง ผู้เอาประกันชีวิต หรือผู้ถูกเอาประกันชีวิตได้ฆ่าตัวตายภายใน 1 ปี ด้วยใจสมัครนับแต่วันทำสัญญา”

กล่าวโดยสรุป

ในทางปฏิบัติ บริษัทประกันชีวิตหรือผู้รับประกันภัยอาจจะกำหนดระยะเวลาไว้มากกว่า 1 ปีก็ได้ หรือจะเอาระยะเวลาตามกฎหมายกำหนด คือ 1 ปีก็ได้ แต่ในทางกฎหมายแล้วถ้าผู้เอาประกันชีวิตฆ่าตัวเองตายภายใน 1 ปี เบี้ยประกันที่ส่งไปให้บริษัทประกันชีวิตนั้นบริษัทประกันชีวิตจะไม่คืนให้ แต่อย่าไรก็ตามบริษัทประส่วนใหญ่มักจะคืนเบี้ยประกันภัย

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments