กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 876 ถ้าผู้รับประกันภัยต้องคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย ผู้เอาประกันภัยจะเรียกให้หาประกันอันสมควรให้แก่ตนก็ได้ หรือจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได้

ถ้าผู้เอาประกันภัยต้องคำพิพากษาให้เป็นคนล้มละลาย ท่านให้ใช้วิธีเดียวกันนี้บังคับตามควรแก่เรื่อง แต่กระนั้นก็ดี ถ้าเบี้ยประกันภัยได้ส่งแล้วเต็มจำนวนเพื่ออายุประกันภัยเป็นระยะเวลามากน้อยเท่าใดไซร้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยบอกเลิกสัญญาก่อนระยะเวลานั้นสุดลง

ตอบ

สำหรับบุคคลที่ล้มละลายจะต้องอยู่ภายใต้การพิทักษ์ทรัพย์ของเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดการรวบรวมทรัพย์สินของลูกหนี้หรือบุคคลล้มละลาย ฉะนั้น หากต้องการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนจึงต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ก่อน อย่างไรก็ดี ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 876 กำหนดให้ผู้เอาประกันภัยที่ตกเป็นบุคคลล้มละลายสามารถบอกเลิกสัญญาประกันภัยได้ หรือสามารถได้รับความคุ้มครองได้เต็มระยะเวลาของสัญญาประกันภัยหากมีการชำระเบี้ยประกันภัยเต็มจำนวนแล้ว

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments