การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย เช่น ใช้รถยนต์ไปปล้นทรัพย์ ชิงทรัพย์หรือใช้ขนยาเสพติด ไม่ว่าจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ ก็ตามหรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทาความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น

ข้อยกเว้นตามข้อนี้ มีเจตนาจะยกเว้นการใช้รถยนต์เพื่อการทำผิดกฎหมาย หรือใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ เนื่องจากการใช้รถดังกล่าวไม่ได้เป็นการใช้รถตามปกติทั่วไปมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้ เกิดอุบัติเหตุโดยง่าย กรมธรรม์ประกันภัยจึงยกเว้นความคุ้มครอง
กรณีอย่างไรที่จะถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณี ๆ ไปเช่น การใช้รถยนต์ขนยาเสพติด ไม่ว่ารถคันนั้นจะมีการดัดแปลงรถหรือไม่ก็ตาม ต้องเป็นการขนยาเสพติดที่กฎหมาย ให้ถือว่าเป็นการครอบครองหรือมีไว้เพื่อจำหน่าย หากมีไว้เพื่อเสพไม่ถือว่าเป็นการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือในกรณีที่ผู้เอาประกันภัย หรือการใช้รถยนต์บรรทุกคนต่างด้าว จะถือว่า เป็นการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมายตามมาตรา 187 หรือไม่ต้องพิจารณาจากเจตนาของผู้ขับขี่จากข้อเท็จจริงและจากข้อกฎหมายเป็นสำคัญ เช่น หากเป็นการบรรทุกคนต่างด้าวเพื่อหลบหนีเข้าเมืองหรือหลบหนีออกจากเมือง หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการจับกุมของเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นความผิดตามกฎหมาย เช่นนี้ถือว่าเป็น การใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมาย แต่หากเป็นกรณีที่คนต่างด้าวนั้นหลบหนีเข้ามาอาศัยใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วแม้คนเหล่านั้น จะโดยสารรถยนต์ไปด้วยกันเพื่อไปทางานหรือทาธุระอื่นใด เช่นนี้ผู้ขับขี่ย่อมไม่มีเจตนาจะหลบหนีหรือหลีกเลี่ยงการจับกุมต้องถือว่า เป็นการใช้รถเพื่อบรรทุกคนโดยสารตามปกติทั่วไป มิใช่ใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมายแต่อย่างใด ข้อยกเว้นข้อนี้มิได้หมายความรวมถึง การทำผิดกฎจราจร เช่น การฝ่าฝืนสัญญาณไฟ หรือสัญญาณไฟจราจร การบรรทุกน้ำหนักเกิน เป็นต้น
เงื่อนไขข้อนี้นอกจากจะยกเว้นความคุ้มครองการใช้รถยนต์ในทางที่ผิดกฎหมายแล้ว การใช้รถยนต์หลบหนีจากการกระทำความผิดทางอาญา หรือหลบหนีการตรวจค้นหรือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองเช่นกัน

กล่าวโดยสรุป

การใช้รถยนต์ในทางผิดกฎหมาย ประกันจะไม่คุ้มครองเนื่องจากการใช้รถดังกล่าวไม่ได้เป็นการใช้รถตามปกติทั่วไปมีความเสี่ยงสูงที่จะทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยง่ายกรมธรรม์ประกันภัยจึงยกเว้นความคุ้มครอง

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments