ผู้ประสบภัย หมายความว่า บุคคลที่ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เนื่องจากรถที่ใช้หรืออยู่ในทาง หรือสิ่งที่บรรทุกหรือติดตั้งในรถนั้น ซึ่งผู้ประสบภัยอาจเป็นผู้เอาประกันภัยเอง บุคคลในครอบครัวของผู้เอาประกันภัย บุคคลที่อยู่นอกรถ ผู้โดยสาร หรือผู้ขับขี่ก็ได้ และยังหมายความรวมถึงทายาทโดยธรรมของผู้ประสบภัยซึ่งถึงแก่ความตายด้วย

การจะเป็นผู้ประสบภัยนั้นจะต้องเป็นผู้ได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย อันเนื่องจากภัยที่รถก่อให้เกิดขึ้น แต่เนื่องจากรถก่อให้เกิดภัยเองไม่ได้ รถจะก่อให้เกิดภัยได้ต้องมีบุคคลนำรถมาใช้ โดยรถที่ใช้นั้นให้หมายถึงรถที่ถูกนำมาใช้ เป็นพาหนะ และระหว่างการนำรถมาใช้นั้นมีการก่อให้เกิดภัยจากรถขึ้นและภัยนั้นทำให้บุคคลได้รับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments