กะโหลกศีรษะถูกทำให้เสียหายเป็นเหตุให้ต้องใช้กะโหลกเทียม หมายความว่า กะโหลกศีรษะของคนนั้นเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยทำหน้าที่ในการปกป้องสมองซึ่งเป็นศูนย์กลางของระบบประสาท รวมทั้งเป็นโครงร่างที่สมส่วนและสมบูรณ์แบบต่างๆ ทั้ง ตา หู จมูก ปาก กราม และเส้นผม เป็นทางเข้าของทางเดินอาหารและทางเดินหายใจ กะโหลกศีรษะเป็นโครงสร้างที่มีความแข็งแรง ดังนั้นหากกะโหลกศีรษะนั้นถูกทำลาย ลง หรือต้องถูกตัดกะโหลกศีรษะออกบางส่วนแล้วต้องใช้กะโหลกเทียมมาทดแทนก็มิได้ ถือว่าเป็นกะโหลกที่สมบูรณ์ถึงแม้กะโหลกเทียมที่มาทดแทนนั้นจะมีการพิสูจน์ว่ามีความแข็งแกร่งเทียบเท่าก็ตาม แต่ยังมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกกระทบกระเทือนที่ง่ายซึ่งอาจทำให้เนื้อสมองได้รับ บาดเจ็บและมีการติดเชื้อที่ง่าย หรือการตกเลือดในสมองที่อาจทำให้เสียชีวิตได้ง่ายกว่ากะโหลกศีรษะจริง อีกทั้งการใช้กะโหลกเทียมอาจทำให้ภาพลักษณ์ต่อการพบเห็นของผู้ประสบภัยต้องสูญเสียไปด้วย เช่น บริเวณกะโหลกเทียมนั้นเส้นผมจะไม่สามารถขึ้นได้ ดังนั้นหากผู้ประสบภัยนั้นต้องสูญเสียกะโหลกศีรษะและต้องใช้กะโหลกศีรษะเทียมมาใส่แทนด้วยเจตนารมณ์ของการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถนั้นเพื่อให้การคุ้มครอง ต่อการเสียชีวิต และความเสียหายหรือความสูญเสียของร่างกาย และอนามัยของผู้ประสบภัยจากรถเป็นสำคัญ นอกจากอวัยวะอื่นใดที่นำมาแสดง ทั้งหมดนี้แล้วยังอาจมีอวัยวะอื่นใดอีกหลายรายการที่ยังไม่ได้มีการะบุเอาไว้ในข้อหนึ่งข้อใดหรือในข้อนี้ หากผู้ประสบภัยนั้นต้องสูญเสียอวัยวะอื่นใด แล้วมีผลกระทบต่อการดำรงชีวิตอย่างปกติสุขก็ให้พิจารณาว่าสูญเสียอวัยวะอื่นใดในความหมายนี้แล้ว บริษัทจะต้องจ่ายค่าสินไหมทดแทน 250,000 บาทต่อหนึ่งคน

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments