“ความเสียหายส่วนแรก” หมายถึง ส่วนแรกของความรับผิดหรือความเสียหายอันมีการคุ้มครองตามข้อสัญญา หรือเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง

ความเสียหายส่วนแรก หมายถึง จํานวนเงินส่วนแรกของความเสียหายที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง ตามที่กําหนดในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัยรถยนต์และในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์

ตัวอย่าง กรมธรรม์ประกันภัยระบุไว้ในตารางว่า ความเสียหายส่วนแรกสําหรับความเสียหายต่อรถยนต์ เป็นจํานวนเงิน 3,000 บาท ดังนั้นเมื่อรถยนต์คันเอาประกันภัยไปประสบอุบัติเหตุชนกับรถอื่นเป็นเหตุให้รถยนต์คันเอาประกันภัยเสียหายเป็นจํานวนเงิน 12,000 บาท และรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเป็น จํานวน 3,000 บาท บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัย ในส่วนที่เกินกว่าความเสียหายส่วนแรก คือ 9,000 บาท (12,000 บาท – 3,000 บาท) เท่านั้น

จากตัวอย่างหากรถยนต์คันเอาประกันภัยได้รับความเสียหายสิ้นเชิง โดยมีจํานวนเงินเอาประกันภัยคุ้มครอง ความเสียหายต่อตัวรถยนต์ จํานวน 500,000 บาท และรถยนต์คันเอาประกันภัยเป็นฝ่ายประมาทแล้ว ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองเป็น จํานวน 3,000 บาท บริษัทจะรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เอาประกันภัยในส่วนที่เกินกว่า ความเสียหายส่วนแรก คือ 497,000 บาท (500,000 บาท – 3,000 บาท) เท่านั้น

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments