ส่วนลดความเสียหายส่วนแรก โดยความตกลงระหว่างบริษัทกับผู้เอาประกันภัยซึ่งเป็นความเสียหายส่วนแรกของทรัพย์สินบุคคลภายนอก และ/หรือ ความเสียหายส่วนแรกของความเสียหายต่อรถยนต์

ส่วนลดกลุ่ม ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยมีรถยนต์ที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทตามจํานวนและเงื่อนไข ที่กําหนดไว้ในพิกัดอัตราเบี้ยประกันภัย จะได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยกลุ่ม 10%

ส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี เป็นส่วนลดที่ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับส่วนลดตามหลักเกณฑ์ ส่วนลดเบี้ยประกันภัยประวัติดี ซึ่งคํานวณจากประวัติในปีที่ผ่านมา

ส่วนลดอื่น ๆ เช่น กรณีที่ผู้เอาประกันภัยติดต่อทําประกันภัยกับบริษัทโดยตรงไม่ผ่านตัวแทนประกันวินาศภัย หรือนายหน้าประกันวินาศภัย หรือกรณีรถยนต์นั่ง หรือรถยนต์โดยสารไม่เกิน 20 ที่นั่ง ที่ใช้เป็นส่วนบุคคล ซึ่งทําประกันภัยประเภท 1 และเป็นรถใหม่ที่มีอายุการใช้งานไม่เกิน 1 ปี หรือส่วนลดเบี้ยประกันภัยสําหรับรถที่ใช้ก๊าซ CNG เป็นเชื้อเพลิง เป็นต้น

ส่วนลดความเสียหายส่วนแรกเป็นส่วนลดของความเสียหายส่วนแรก โดยความตกลงระหว่างบริษัท กับผู้เอาประกันภัย ซึ่งไม่ว่าจะเป็นส่วนลดความเสียหายส่วนแรกของทรัพย์สินของบุคคลภายนอก หรือส่วนลดความเสียหายส่วนแรกของรถยนต์ก็จะเป็นส่วนลดที่รวมอยู่ในรายการนี้

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments