โทร 093-8791914 / Line ID: chompoo1103

จํานวนเงินเอาประกันภัย แบ่งออกเป็น การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (เฉพาะกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์แบบรวมความคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ) การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันรถยนต์ เสียหาย สูญหาย ไฟไหม้ และการประกันภัยตามเอกสารแนบท้าย

โดยจํานวนเงินเอาประกันภัยขั้นต่ำที่ผู้เอาประกันภัยจะซื้อความคุ้มครองได้

– สําหรับการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และที่เกี่ยวข้องกําหนด

– สําหรับความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก คือ 500,000 บาทต่อหนึ่งคนและ 10,000,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

– สําหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอก คือ 200,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง

– สําหรับความเสียหายต่อรถยนต์ รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ คือ 50,000 บาทต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และ 5,000 บาท สําหรับรถจักรยานยนต์

– สําหรับการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ในส่วนความคุ้มครองการเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000 บาทต่อหนึ่งคน และในส่วนความคุ้มครองค่าทดแทนรายสัปดาห์ สําหรับกรณี ทุพพลภาพชั่วคราว คือ 100 บาทต่อสัปดาห์ต่อหนึ่งคน

– สําหรับการประกันภัยค่ารักษาพยาบาล 50,000 บาทต่อหนึ่งคน

– สําหรับการประกันตัวผู้ขับขี่ มิได้กําหนดขั้นต่ำของจํานวนเงินเอาประกันภัยต่อครั้งไว้

ปรึกษาทีมงานทนายความ
ทนายอธิป 061-939-9935
ทนายเบส 091-939-4249
ทนายหนึ่ง 084-444-8952
ทนายไผ่ 095-781-9477
ทนายตี๋ใหญ่ 088-021-7716

Facebook Comments