Home คดีครอบครัว คู่ความไม่ได้ยื่นเพิกถอนกระบวนพิจารณา ที่ผิดระเบียบภายในระยะเวลา ตัดอำนาจศาลในการเพิกถอนหรือไม่

คู่ความไม่ได้ยื่นเพิกถอนกระบวนพิจารณา ที่ผิดระเบียบภายในระยะเวลา ตัดอำนาจศาลในการเพิกถอนหรือไม่

2468

คู่ความไม่ได้ยื่นเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบภายในระยะเวลาตัดอำนาจศาลในการเพิกถอนหรือไม่

คําพิพากษาฎีกาที่ ๕๓๓๒/๒๕๖๒

เมื่อผู้คัดค้านที่ ๑ ยื่นคําร้องขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ นั้น ศาลชั้นต้นได้ส่งสําเนาคําร้องและหมายนัดไต่สวนให้แก่ผู้ร้องและ ผู้คัดค้านที่ ๒ แล้ว ทั้งผู้ร้องและผู้คัดค้านที่ ๒ ต่างได้ยื่นคําคัดค้านและยกประเด็นเรื่องการ ขอเพิกถอนกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบว่าผู้คัดค้านที่ ๑ ยื่นล่วงพ้นระยะเวลาที่กฎหมาย กําหนดแล้วแต่ศาลชั้นต้นเมื่อไต่สวนแล้วก็มีคําสั่งลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมิได้ วินิจฉัยเรื่องผู้คัดค้านที่ ๑ ยื่นคําร้องเกินกําหนดตามที่กฎหมายบัญญัติหรือไม่ เท่ากับ ศาลชั้นต้นใช้ดุลพินิจของตนเองเมื่อไต่สวนแล้วเห็นว่ามีกระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบเกิดขึ้น ทําให้การดําเนินคดีไม่เป็นไปด้วยความยุติธรรม อันเป็นการใช้อํานาจตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๒๗ วรรคแรก ซึ่งไม่มีเงื่อนไขใดบังคับ แม้จะเริ่มต้นด้วย คําร้องของผู้คัดค้านที่ ๑ ก็ตาม ก็หาตัดสิทธิการใช้อํานาจของศาลในการเพิกถอน กระบวนพิจารณาที่ผิดระเบียบนั้นแต่อย่างใดไม่ เพราะหากศาลชั้นต้นเห็นว่ากําหนด ระยะเวลาที่กฎหมายบัญญัติเป็นข้อควรตัดสิทธิของผู้คัดค้านที่ ๑ ก็คงได้วินิจฉัยและมีคําสั่ง ไปในทางตรงข้ามแล้ว ประกอบกับกระบวนพิจารณาของศาลอันเป็นกฎหมายวิธีสบัญญัติมี วัตถุประสงค์มุ่งให้คู่ความต่อสู้คดีกันอย่างเป็นธรรม หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือกระบวนพิจารณา ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งเป็นเพียงวิถีทางไปสู่เป้าหมายคือความ ยุติธรรม หาใช่ตัวความยุติธรรมเองไม่และไม่มีวัตถุประสงค์ให้คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาศัย กระบวนพิจารณามาเป็นเหตุให้ได้เปรียบเสียเปรียบจนเป็นผลให้ต้องชนะหรือแพ้โดย ไม่พิจารณาเนื้อหาของคดี ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นเพิกถอนกระบวนพิจารณาตั้งแต่การส่งหมาย นัดและสําเนาคําร้องขอให้แก่ผู้คัดค้านที่ ๑ ที่ไม่ชอบ และมีคําสั่งให้ส่งหมายนัดและสําเนา คําร้องขอใหม่ แล้วดําเนินกระบวนพิจารณาใหม่ จึงชอบแล้ว

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments