Home คดีอาญา ไม่ได้ส่งพยานหลักฐานให้อีกฝ่ายในนัดตรวจพยานคดีอาญา ศาลรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้หรือไม่

ไม่ได้ส่งพยานหลักฐานให้อีกฝ่ายในนัดตรวจพยานคดีอาญา ศาลรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้หรือไม่

7809

ไม่ได้ส่งพยานหลักฐานให้อีกฝ่ายในนัดตรวจพยาน ศาลรับฟังพยานหลักฐานดังกล่าวได้หรือไม่

คําถาม ศาลรับฟังพยานเอกสารที่โจทก์มิได้ส่งให้จําเลยตรวจสอบในวันนัดตรวจ พยานหลักฐานเป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓/๒ หรือไม่ 

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ 1777/2563

เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๔๗๓/๒ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า “ในวันตรวจพยานหลักฐาน ให้ความส่งพยานเอกสารและพยานวัตถุที่ยังอยู่ใน ความครอบครองของตนต่อศาลเพื่อให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งตรวจสอบเว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็น อย่างอื่นอันเนื่องจากสภาพและความจําเป็นแห่งพยานหลักฐานนั้นเอง หรือพยานหลักฐาน นั้นเป็นบันทึกคําให้การของพยาน หลังจากนั้นให้คู่ความแต่ละฝ่ายแถลงแนวทางการเสนอ พยานหลักฐานต่อศาลและให้ศาลสอบถามคู่ความถึงความเกี่ยวข้องกับประเด็นและความ จําเป็นที่ต้องสืบพยานหลักฐานที่อ้างอิงตลอดในการยอมรับพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่ง เสร็จแล้วให้ศาลกําหนดวันสืบพยาน และแจ้งให้คู่ความทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ในกรณีที่โจทก็ไม่มาศาลในวันตรวจพยานหลักฐานให้นําบทบัญญัติมาตรา ๑๖๖ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม” บทบัญญัติดังกล่าวมีได้ห้ามศาลรับฟังพยานหลักฐานที่อยู่ในความ ครอบครองของโจทก์ที่ไม่ได้ส่งต่อศาลเพื่อให้จําเลยตรวจสอบในวันนัดตรวจพยาน หลักฐานแต่อย่างใด ดังนั้น การที่ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ภาค ๔ รับฟังพยานเอกสาร ที่มิได้ส่งให้จําเลยตรวจสอบก่อนจึงไม่ขัดต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๗๓/๒

 

 

Facebook Comments