Home ข่าวสาร ระยะร่นของบ้านหรืออาคารต่างๆ ตามกฎหมาย ต้องมีระยะเท่าใด

ระยะร่นของบ้านหรืออาคารต่างๆ ตามกฎหมาย ต้องมีระยะเท่าใด

1312

ระยะร่นของบ้านหรืออาคารต่างๆ ตามกฎหมาย ต้องมีระยะเท่าใด

การสร้างบ้านหรืออาคารใดตามกฎหมายนั้น จำเป็นจะต้องเว้นระยะร่นไว้ตามกฎหมายและเพื่อความปลอดภัยของเจ้าของอาคารและผู้อาศัยในที่ค้างเคียงในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภัยทางด้านอัคคีภัย แผ่นดินไหว หรืออุบัติเหตุในท้องถนนที่อาจจะส่งผลต่ออาคารได้ ซึ่งได้มีกฎหมายกำหนดระยะดังกล่าวไว้ในกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคารพ.ศ. 2522 โดยได้กำหนดระยะร่นของอาคารต่างไว้ตามกฎหมายดังนี้

1.พื้นที่ว่างภายนอกอาคาร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 33

– กรณีที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างภายนอกอาคารไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของพื้นที่ชั้นที่กว้างที่สุด

– กรณีไม่ใช่ที่อยู่อาศัย ต้องมีที่ว่างไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ชั้นที่กว้างที่สุด

1.1.กรณีห้องแถวหรือตึกแถว ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 34

– หากอาคารสูงไม่เกิน 3 ชั้นและไม่ได้ตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ ต้องมีที่เว้นว่างหน้าอาคาร  อย่างน้อย 6 เมตร

– หากอาคารสูงเกิน 3 ชั้นและไม่ได้ตั้งอยู่ติดกับถนนสาธารณะ ต้องมีที่เว้นว่างหน้าอาคาร    อย่างน้อย 12 เมตร

– ต้องมีที่เว้นว่างหลังอาคารอย่างน้อย 3 เมตร

– ทุก ๆ 10 คูหาหรือความยาว 40 เมตร ต้องมีที่เว้นว่างอย่างน้อย 4 เมตร และเป็นช่องตลอดความลึกของที่ดิน

1.2.กรณีบ้านแถวที่ใช้อยู่อาศัย ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 36

– บ้านแถวต้องมีที่เว้นว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 3 เมตร ด้านหลังอาคารอย่างน้อย 2 เมตร

– ทุก ๆ 10 คูหาหรือความยาว 40 เมตร ต้องมีที่เว้นว่างอย่างน้อย 4 เมตร และเป็นช่องตลอดความลึกของที่ดิน

1.3กรณีบ้านแฝด (ข้อ 37)

– ต้องมีที่เว้นว่างด้านหน้าอาคารอย่างน้อย 3 เมตร

– ต้องมีที่เว้นว่างด้านหลังและด้านข้างอาคารอย่างน้อย 2 เมตร

2.ระยะร่นและที่เว้นว่างของอาคาร

2.1.กรณีอาคารสูงไม่เกิน 2 ชั้นหรือ 8 เมตร ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 41 วรรค 1 หากถนนกว้างน้อยกว่า 6 เมตร ต้องมีระยะร่นจากจุดกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 3 เมตร

2.2.กรณีอาคารสูงเกิน 2 ชั้นหรือ 8 เมตร หรือเป็นอาคารชุด ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 41 วรรค 2

– หากถนนกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องมีระยะร่นจากจุดกึ่งกลางถนนอย่างน้อย 6 เมตร

– หากถนนกว้างตั้งแต่ 10-20 เมตร ต้องมีระยะร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างถนน

– หากถนนกว้างเกิน 20 เมตร ต้องมีระยะร่นจากเขตถนนอย่างน้อย 2 เมตร

3.กรณีอาคารอยู่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) ข้อ 42

– หากแหล่งน้ำกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ต้องมีระยะร่นจากเขตแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 3 เมตร

– หากแหล่งน้ำกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป ต้องมีระยะร่นจากเขตแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 6 เมตร

– หากเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ เช่น บึง ทะเลสาบ หรือทะเล ต้องมีระยะร่นจากเขตแหล่งน้ำไม่น้อยกว่า 12 เมตร

สรุป ระยะร่นและพื้นที่ว่างที่กล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่กฎหมายบังคับให้ต้องเว้นระยะไว้โดยเจ้าของที่ดินจะเว้นระยะร่นให้มากกว่าที่ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) บัญญัติไว้ก็ได้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้อาคารและผู้อยู่ในที่ดินข้างเคียง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายวิศวะ

โทร 086-807-5928

 

 

Facebook Comments