สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำประเด็นข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่า ผู้ขับขี่รถคันเอาประกันภัยที่มิใช่ผู้เอาประกันภัยเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครองหรือไม่ หรือมีผลอย่างไรเชิญอ่านได้เลยครับ

การคุ้มครองผู้ขับขี่ บริษัทจะถือว่าบุคคลใด ซึ่งขับขี่รถโดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัยเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และบุคคลนั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง และอยู่ภายใต้ ข้อกําหนดตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

อย่างไรก็ตามในการทำประกันภัยรถยนต์ประเภทระบุชื่อผู้ขับขี่ จะต้องเป็นรถยนต์ที่ใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น  และผู้เอาประกันภัยสามารถระบุชื่อผู้ขับขี่ที่ได้รับความคุ้มครองไม่เกิน 2 คน แต่จะระบุคนเดียวก็ได้ 
และที่สำคัญแม้ว่าความรับผิดหรือความเสียหายต่อรถยนต์ที่เกิดขึ้นเกิดจากการขับขี่ของบุคคลอื่นที่ไม่ได้ระบุชื่อไว้ ก็ไม่เป็นเหตุให้บริษัทปฎิเสธความคุ้มครองได้ ยังคงให้ความคุ้มครองตามปกติเหมือนกับผู้ระบุชื่อเป็นผู้ขับขี่  เพียงแต่ผู้เอาประกันภัยจะต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกตามกฏหมายที่กำหนดไว้  แต่หากความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากการกระทำของบุคคลภายนอกและรู้ตัวผู้ต้องรับผิดตามกฏหมาย  ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรก เพราะบริษัทมีสิทธิไปเรียกค่าเสียหายจากบุคคลภายนอกได้  

ตัวอย่าง เช่น นายแดงยืมรถนายขาวซึ่งทําประกันภัยไว้ไปใช้และประสบอุบัติเหตุ ชนนายดํา เป็นเหตุให้นายดําผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย ซึ่งหากไม่มีข้อกําหนดนี้แล้วบริษัทก็อาจรับผิดต่อนายดําผู้ประสบภัยเฉพาะเพียงค่าเสียหายเบื้องต้นเท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากการคุ้มครองผู้ประสบภัยตามเงื่อนไข จะคุ้มครองผู้ประสบภัยในส่วนค่าสินไหมทดแทนก็เฉพาะความเสียหายนั้นเกิดจากความประมาทของนายขาว ผู้เอาประกันภัยเท่านั้น เมื่อนายแดงมิใช่ผู้เอาประกันภัย บริษัทก็ไม่ต้องรับผิดในค่าสินไหมทดแทนของนายดํา แต่เนื่องจากสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นรถคันหนึ่ง ๆ มิใช่จะมีผู้ใช้รถเพียงคนเดียว ดังนั้นเพื่อให้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ คุ้มครองครอบคลุมไปถึงผู้ขับขี่คนอื่น ๆ ที่มิใช่ผู้เอาประกันภัย จึงต้องกําหนดเงื่อนไขข้อนี้ไว้ในการขยายความคุ้มครองนี้ มีเงื่อนไขว่า ผู้ขับขี่นั้นต้องปฏิบัติตนเสมือนหนึ่งเป็นผู้เอาประกันภัยเอง

กล่าวโดยสรุป

ในการประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จําเป็นต้องขยายความคุ้มครอง รวมถึงผู้ขับขี่รถคันเอาประกันภัยที่มิใช่ผู้เอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย เพราะในทางปฏิบัติรถที่เอาประกันภัยมิใช่มีผู้ใช้รถเพียงคนเดียว หรือในกรณีที่เป็นรถของนิติบุคคลก็จะมีพนักงานขับรถ ถ้าไม่มีการขยายความคุ้มครองรวมไปถึงก็จะเกิดปัญหาคนใช้รถไม่ได้รับความคุ้มครอง คนที่ได้รับความคุ้มครองกลับเป็นคนที่มิได้ใช้รถขึ้นดังนั้นกรมธรรม์ประกันภัยจึงขยายความคุ้มครองให้ครอบคลุมไปถึงบุคคลใดก็ตามซึ่งขับขี่รถคนัที่เอาประกันภัย โดยได้รับความยินยอมจากผู้เอาประกันภัย

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments