สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำประเด็นข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่า ผู้เอาประกันภัยจะตกลงยินยอม หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยที่บริษัทประกันไม่ยินยอมได้หรือไม่ หรือมีผลอย่างไรเชิญอ่านได้เลยครับ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอม เสนอ หรือให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใด โดยไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทและทําให้บริษัทเสียหาย บริษัทอาจเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากผู้เอาประกันภัยอันเกิดจากการนั้น เว้นแต่ความเสียหายนั้น ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย และบริษัทไม่จัดการต่อการเรียกร้องนั้น
ถ้าหากในกรณีที่เกิดขึ้นนั้นมิได้เป็นความรับผิดของผู้เอาประกันภัย แต่ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิดและไปตกลงยินยอมเสนอให้สัญญาว่าจะชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดแม้จะไม่ได้ รับความยินยอมจากบริษัท บริษัทก็ไม่สามารถยกเป็นข้อปฏิเสธความรับผิดได้ บริษัทเพียงแต่ไม่ผูกพันรับผิดตามจํานวนที่ผู้เอาประกันภัยไปตกลงชดใช้ แต่ยังคงผูกพันรับผิดตามจํานวนค่าเสียหายที่แท้จริง

ตัวอย่างเช่น

นายแดงขับรถคันที่เอาประกันภัยไว้ไปประสบอุบัติเหตุ ทําให้นายขาวผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย และความเสียหายนั้นนายแดงเป็นฝ่ายที่จะต้องรับผิดตามกฎหมาย แล้วนายแดงไปตกลงชดใช้ ค่าเสียหายให้แก่นายขาว จํานวน 30,000 บาท ทั้ง ๆ ที่ความเสียหายที่แท้จริงที่นายขาวได้รับเป็น จํานวน 10,000 บาท แม้การตกลงดังกล่าวจะไม่ได้รับความยินยอมจากบริษัทก็ตามก็ไม่เป็นเหตุให้บริษัทปฏิเสธความรับผิดได้ บริษัทเพียงแต่ไม่ผูกพันรับผิดค่าเสียหาย จํานวน 30,000 บาท ที่ผู้เอาประกันภัยไปตกลงชดใช้แต่ยังคงผูกพันรับผิดค่าเสียหาย จํานวน 10,000 บาท ซึ่งเป็นค่าเสียหายที่แท้จริง สําหรับค่าเสียหายส่วนเกินอีกจํานวน 20,000 บาท เป็นเรื่องที่นายขาวจะต้องไปว่ากล่าวเอากับนายแดงเอง

กล่าวโดยสรุป

หลักของการรับช่วงสิทธินั้น มิได้หมายความว่าบริษัทประกันภัยจะได้สิทธินี้เสมอไป ในกรณีที่มีการยอมความกัน หรือบุคคลภายนอกที่ก่อให้เกิดความเสียหายได้หลุดพ้นจากความรับผิดต่อผู้เอาประกันไปแล้ว ผู้รับประกันก็ไม่อาจรับช่วงสิทธิได้ เช่น ต่างตนต่างประมาทและทำรายงานบันทึกประจำวันต่างคนต่างซ่อม เป็นการสละสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนที่พึงมีต่อกัน จึงเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความ มูลละเมิดจึงต้องระงับไป

ที่สำคัญการยินยอมนี้สามารถกระทำได้โดยไม่ต้องรับความยินยอมจากบริษัทประกันภัย และบริษัทประกันภัยไม่สามารถใช้หลักการรับช่วงสิทธิฟ้องร้องค่าเสียหายกับคู่กรณีได้ (ฎ. 4045/2548)

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments