Home ทั้งหมด ไม่ล็อครถขณะแวะซื้อของข้างทาง รถหายบริษัทประกันปฎิเสธความรับผิดได้หรือไม่

ไม่ล็อครถขณะแวะซื้อของข้างทาง รถหายบริษัทประกันปฎิเสธความรับผิดได้หรือไม่

1972

ไม่ล็อครถขณะแวะซื้อของข้างทาง รถหายบริษัทประกันปฎิเสธความรับผิดได้หรือไม่

กรณีท่านจอดรถ และแวะซื้อของข้างทางโดยไม่ล็อกรถและติดเครื่องไว้ แล้วขโมยแอบขับรถท่านไป ในกรณีนี้ผู้รับประกันภัยจะต้องรับผิดหรือไม่ อย่างไร

            ปกติ เรามักจะคิดว่าเวลารถหาย ถ้าทำประกันภัยประเภทหนึ่งไว้ จะได้รับการคุ้มครอง แต่ก็มีข้อยกเว้นซึ่งผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งระบุไว้ในสัญญานั้นเกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย

บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้ คือ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 861  อันว่าสัญญาประกันภัยนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทน หรือใช้เงินจำนวนหนึ่งให้ในกรณีวินาศภัยหากมีขึ้น หรือในเหตุอย่างอื่นในอนาคตดังได้ระบุไว้ในสัญญา และในการนี้บุคคลอีกคนหนึ่งตกลงจะส่งเงินซึ่งเรียกว่า เบี้ยประกันภัย

มาตรา 879  ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งได้ระบุไว้ในสัญญานั้นได้เกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือผู้รับประโยชน์ ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในความวินาศภัยอันเป็นผลโดยตรงมาแต่ความไม่สมประกอบในเนื้อแห่งวัตถุที่เอาประกันภัย เว้นแต่จะได้ตกลงกันเป็นอย่างอื่น

อะไรคือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

การกระทำโดยไม่ได้เจตนาแต่เป็นการกระทำซึ่งบุคคลพึงคาดหมายได้ว่าอาจก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นได้และหากใช้ความระมัดระวังแม้เพียงเล็กน้อยก็อาจป้องกันมิให้เกิดความเสียหายได้ แต่กลับไม่ได้ใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นเลย

บริษัทประกันภัยสามารถปฎิเสธความรับผิดเนื่องจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจริงหรือไม่

เห็นว่ามีกฎหมายที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ ๒๐ หมวด ๒ ส่วนที่ ๑ ในมาตรา ๘๗๙ ระบุไว้ชัดเจน ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดในเมื่อความวินาศภัยหรือเหตุอื่นซึ่งระบุไว้ในสัญญานั้นเกิดขึ้นเพราะความทุจริต หรือความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยหรือู้รับประโยชน์

นั่นหมายความว่า ความเสียหายทุกประการที่เกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัยจะไม่ได้รับการคุ้มครองตามสัญญาประกันภัยอันเกิดด้วยเหตุประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทั้งสิ้น

 

ทั้งนี้กรณีนี้มีคำพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ และ เป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้ คือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๐๕/๒๕๕๙

พฤติกรรมที่จอดรถโดยติดเครื่องยนต์ทิ้งไว้ แล้วลงจากรถไปซื้อของ เป็นการขาดความระมัดระวังในการใช้รถ หากใช้ความระมัดระวังตามสมควรโดยดับเครื่องยนต์ และล็อกประตูรถยนต์ให้เรียบร้อย เชื่อว่าคนร้ายไม่สามารถเข้าไปในรถยนต์ของโจทก์ได้โดยง่าย  เมื่อเหตุที่คนร้ายลักรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัย เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ผู้เอาประกันภัยเอง ผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดในความสูญหายของรถยนต์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๗๙ วรรค ๑

 ดังนั้นพอสรุปได้ว่า เหตุที่คนร้ายลักรถยนต์ของผู้เอาประกันภัยไว้กับผู้รับประกันภัย เกิดขึ้นเพราะความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของโจทก์ผู้เอาประกันภัยเอง ผู้รับประกันภัยจึงไม่ต้องรับผิดในความสูญหายของรถยนต์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๘๗๙ วรรค ๑

Facebook Comments