สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำประเด็นข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่า ในกรมธรรม์ไม่ได้ระบุชื่อ“ผู้รับผลประโยชน์”บริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ใคร เชิญอ่านได้เลยครับ

ผู้รับผลประโยชน์ประกันรถยนต์ คือ ผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ในกรณีที่รถยนต์สูญหายหรือเสียหายอย่างสิ้นเชิง ทำให้ไม่สามารถซ่อมแซ่มได้
 
กรณีไม่ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ ผู้รับผลประโยชน์ คือ ผู้เอาประกัน

กรณีที่ผู้เอาประกันไม่ได้ระบุชื่อผู้ได้รับผลประโยชน์ หมายความว่าผู้เอาประกันกับผู้รับผลประโยชน์ คือคนคนเดียวกัน และตอนรับค่าสินไหมต้องแสดงหลักฐานว่าเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง

กรณียังผ่อนชำระค่าเช่าซื้อไม่หมด ผู้รับผลประโยชน์ คือ ผู้ให้เช่าซื้อ

ผู้รับผลประโยชน์ คือ ผู้ให้เช่าซื้อ เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถหาย ถูกโจรกรรมหรือเสียหายสิ้นเชิง บริษัทประกันต้องคืนทุนประกัน บริษัทประกันภัยจะจ่ายสินไหมให้แก่ผู้ให้เช่าซื้อ (ตามจำนวนทุนประกันที่ทำไว้)

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา 420 ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น
มาตรา 880 ถ้าความวินาศภัยนั้นได้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของบุคคลภายนอกไซร้ ผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปเป็นจำนวนเพียงใด ผู้รับประกันภัยย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยและของผู้รับประโยชน์ซึ่งมีต่อบุคคลภายนอกเพียงนั้น
ถ้าผู้รับประกันภัยได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนไปแต่เพียงบางส่วนไซร้ ท่านห้ามมิให้ผู้รับประกันภัยนั้นใช้สิทธิของตนให้เสื่อมเสียสิทธิของผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ในการที่เขาจะเรียกร้องเอาค่าสินไหมทดแทนจากบุคคลภายนอกเพื่อเศษแห่งจำนวนวินาศนั้น

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2908/2561

จ. ผู้เอาประกันภัยเช่าซื้อรถยนต์คันที่โจทก์รับประกันภัยไว้มาจากธนาคาร ธ. หากรถยนต์สูญหายไปโจทก์จะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ธนาคาร ธ. เจ้าของกรรมสิทธิ์และเป็นผู้รับผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย ส่วนเหตุที่กรมธรรม์ประกันภัยไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายรับประกันภัยของโจทก์หลงลืมระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ และยังคงยืนยันว่าผู้รับผลประโยชน์คือธนาคาร ธ. ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าโจทก์กับ จ. มีข้อโต้แย้งกันในเรื่องที่โจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ธนาคาร ธ. จึงฟังได้ว่า จ. ยินยอมให้โจทก์ใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยให้แก่ธนาคาร ธ. โจทก์ย่อมเข้ารับช่วงสิทธิของผู้เอาประกันภัยมาฟ้องเรียกร้องให้จำเลยทั้งสองใช้ค่าสินไหมทดแทนได้ตาม ป.พ.พ. มาตรา 880 วรรคหนึ่ง

กล่าวโดยสรุป

ในกรมธรรม์ไม่ได้ระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์บริษัทประกันจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เจ้าของกรรมสิทธิ์

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments