สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา จะมาขอแนะนำประเด็นข้อกฎหมายในประเด็นที่ว่า กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกายหลายกรณี บริษัทประกันจะคุ้มครองกรณีไหนบ้าง เชิญอ่านได้เลยครับ

“พ.ร.บ.” คือ การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ ซึ่งกฏหมายบังคับให้รถทุกคันต้องทำประกัน พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 ที่กฎหมายกำหนดให้ยานพาหนะทางบกทุกประเภทที่จดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก ต้องทำประกันภัยประเภทนี้เพื่อให้ความคุ้มครองกับตัวบุคคลที่ได้รับผลจากอุบัติเหตุ โดยไม่คำนึงถึงว่าบุคคลที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุเหล่านั้นจะเป็นผู้ที่กระทำความผิดหรือไม่ ซึ่งกฎหมายจะให้ความคุ้มครองต่อตัวคู่กรณีและผู้เอาประกันเมื่อเกิดอุบัติเหตุในรูปแบบของเงินชดเชยและค่ารักษาพยาบาลตามที่กฎหมายกำหนด

กรณีผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายต่อร่างกาย หรืออนามัยหลายกรณี บริษัทจะจ่ายจํานวนเงินคุ้มครองเฉพาะกรณีที่มีจํานวนเงินคุ้มครองที่สูงกว่า
เนื่องจากอุบัติเหตุจากรถนั้นอาจทําให้ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายหรือความสูญเสียได้มากกว่าหนึ่งรายการ การได้รับการคุ้มครองบริษัทจะพิจารณาชดใช้ให้ตามความสูญเสียที่ผู้ประสบภัยจะได้รับ และมีจํานวนเงินความคุ้มครองที่สูงกว่าเป็นสําคัญ
เช่น เบื้องต้นผู้ประสบภัยสูญเสียนิ้วโดยถูกตัดขาดหนึ่งข้อนิ้วบริษัทจ่ายค่าสินไหมทดแทน จํานวน 200,000 บาท และต่อมาดวงตาข้างขวาบอดสนิทหนึ่งข้างจากอุบัติเหตุในคราวเดียวกัน ซึ่งหากสูญเสียดวงตา หนึ่งข้างจะได้รับความคุ้มครอง จํานวน 250,000 บาท กรณีเช่นนี้หากบริษัทได้จ่ายกรณีสูญเสียนิ้วไปแล้ว จํานวน 200,000 บาท บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนเพิ่มให้กับผู้ประสบภัยอีกจํานวน 50,000 บาท เมื่อรวมกับที่จ่ายไปก่อน จํานวน 200,000 บาท ซึ่งเท่ากับบริษัทจ่ายตามจํานวนเงินความคุ้มครองสูงสุด 250,000 บาท เป็นต้น

กล่าวโดยสรุป

ด้วยเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถฯนั้นต้องการให้มีหลักประกันเพื่อความคุ้มครองความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรืออนามยัของบุคคลเพื่อให้ได้รับการชดใช้เงินค่าสินไทดแทนจํานวนหนึ่งซึ่งเกิดจากการใช้รถ ฉะนั้นหากขณะเกิดความเสียหายมีกรมธรรม์ประกันภัยที่จะต้องรับผิดต่อการสูญเสียอวัยวะทุพพลภาพอย่างถาวร หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงของผู้ประสบภัยกรมธรรม์บริษัทผู้รับประกันภัยทั้งสอง (อาจเป็นบริษัท เดียวกันก็ได้) จะต้องรับผิดชดใช้ให้แก่ผู้ประสบภัยไม่เกินจํานวนวงเงินที่กำหนดในแต่ละกรมธรรม์ประกันภัย

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935

 

 

 

 

Facebook Comments