Home คดีอาญา ตัวแทนประกัน ตามกฎหมายต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

ตัวแทนประกัน ตามกฎหมายต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

1718

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ทีมงานทนายฟ้องประกัน โดยหัวหน้าสำนักงาน ทนายอธิป ชุมจินดา ในหัวข้อเกี่ยวกับ ตัวแทนประกัน ตามกฎหมายต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้าง

เนื่องจากกฎหมายการรับประกันชีวิตเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากและเกี่ยวพันถึงประชาชนในสังคม รวมทั้งระบบเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายจึงต้องบัญญัติอย่างชัดแจ้งมิให้ผู้ใดทำการเป็นผู้รับประกันภัยโดยทำสัญญาประกันชีวิตกับบุคคลใดๆ จนกว่าจะได้ดำเนินการอย่างถูกต้อง ในกรณีของตัวแทนประกันชีวิตก็เช่นกัน การที่จะดำเนินการในลักษณะตัวแทนประกันชีวิติได้ก็จะต้องมีใบอนุญาตเสียก่อน เพราะการรับประกันชีวิตเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนจำนวนมากและเป็นกิจการที่รัฐควบคุม ดังนั้นในการเป็นตัวแทนในการรับประกันชีวิต ก็จำเป็นที่จะต้องได้รับการควบคุมจากรัฐเช่นกันเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ให้แก่คนในสังคมและเป็นการควยคุมความเรียบร้อยในการดำเนินกิจการของบริษัทผู้รับประกันชีวิต โดยลักษณะของตัวแทนประกันชีวิตมีดังนี้

ตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต พ.ศ. 2535 และตามพระราชบัญญัติประกันชีวิต (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 นั้น ตามมาตรา 68 นั้น ผู้ใดจะกระทำการเป็นตัวแทนประกันชีวิตหรือนายนายหน้าประกันชีวิตต้องได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน เท่านั้น หากผู้ใดฝ่าฝืนตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 68 วรรคหนึ่ง ตามที่กล่าวมานี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

1.ตัวแทนประกันชีวิต

ตามมาตรา 69 ได้กำหนดคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตไว้ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

    (ก) บรรลุนิติภาวะ

    (ข) มีภูมิลำเนาในประเทศไทย

    (ค) ได้รับการศึกษาวิชาประกันชีวิตตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกำหนด หรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิตได้ตามหลักสูตรวิธีการ และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยประกาศกำหนด

(2) ไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

    (ก) เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

    (ข) เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่ากระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระโดยทุจริต เว้นแต่ได้พ้นโทษมาแล้วไม่น้อยกว่าห้าปีก่อนวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต

    (ค) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

    (ง) เป็นนายหน้าประกันชีวิต

    (จ) อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย

    (ฉ) เคยถูกเพิกถอนใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย หรือใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ตามกฎหมายว่าด้วยประกันวินาศภัย และยังไม่พ้นกำหนดห้าปีนับถึงวันยื่นคำขอรับใบอนุญาต

    (ช) มีประวัตเสียหายหรือประวัติที่แสดงถึงการขาดความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

ลักษณะสำคัญของตัวแทนประกันชีวิตอีกประการหนึ่งก็คือ กฎหมายอนุญาตให้ผู้ที่เป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทใดอยู่แล้ว อาจขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตของบริษัทอื่นอีกได้ จะต่างกัยกรณีของนายหน้าประกันชีวิต

iber.me/tanai-athip

สำนักงานทนายฟ้องประกัน
มีปัญหาคดีความโทรปรึกษา โทร 061-939-9935
Facebook Comments