Home คดีแพ่ง ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ มีเหตุใดบ้าง มีวิธีการอย่างไร

ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ มีเหตุใดบ้าง มีวิธีการอย่างไร

10289

ฟ้องหย่าชาวต่างชาติ มีเหตุใดบ้าง มีวิธีการอย่างไร

ประการแรก ข้อเท็จจริงที่ว่า คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมีชู้ (has committed adultery) และคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจจะทนอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไป

ประการที่สอง ข้อเท็จจริงที่ว่า คู่สมรสฝ่ายหนึ่งประพฤติตนในลักษณะที่ทำให้คู่ สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไม่อาจคาดหวังได้ว่าจะอยู่ร่วมกันได้อีกต่อไป

ประการที่สาม ข้อเท็จจริงที่ว่า คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งได้ละทิ้งร้าง (has deserted) คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งไปเป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกัน

ประการที่สี่ ข้อเท็จจริงที่ว่า คู่สมรสได้มีการแยกกันอยู่เป็นระยะเวลาสองปีติดต่อกัน และ

คู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งตกลงหรือยินยอมที่จะให้ศาลมีคำพิพากษาให้หย่าขาดจากกัน หรือ ประการที่ห้า ข้อเท็จจริงที่ว่า คู่สมรสนั้นได้มีการแยกกันอยู่จากกันเป็นระยะเวลาห้าปี ติดต่อกัน

วันนี้ทีมงานทนายกฤษดา จะมาแนะนำขั้นตอนง่ายๆในการฟ้องหย่าสามหรือภริยาที่จดทะเบียนสมรสมีวิธีการดังนี้

วิธีการฟ้องหย่าชาวต่างชาติมัขั้นตอนอย่างไรบ้าง

–>1.ฟ้องหย่าที่ศาลไหน

ฟ้องที่ศาลเยาวชนและครอบครัวฯ ในจังหวัดหรือเขตที่ตั้งอยู่อยู่กินกัน หรือ ศาลที่อยู่ในเขตอำนาจของภูมิลำเนาจำเลย ที่จำเลยมีทะเบียนบ้านอยู่

–>2.ฟ้องหย่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

 • สำเนาบัตรประชาชน ของตนเอง และจำเลย
 • ทะเบียนบ้าน ของตนเอง และจำเลย
 • ทะเบียนสมรส หรือใบสำคัญการสมรส
 • รูปถ่ายการอยู่กิน
 • พยานหลักฐานที่เกี่ยวกับเหตุหย่า
 • สูติบัตรบุตร
 • หลักฐานหรือตารางรายการสินสมรส
 • หลักฐานที่เกี่ยวกับหนี้สินในระหว่างสมรส
 • หลักฐานค่าเลี้ยงชีพ
 • หลักฐานค่าเลี้ยงดูบุตร

–>3.เหตุแห่งการฟ้องหย่ามีเอกสารอะไรบ้าง

 1. ยกย่องหญิงอื่น/ชายอื่น เป็นชู้หรือมีชู้
 2. ประพฤติชั่ว ไม่ว่าจะเป็นความผิดอาญาหรือไม่
  1. ได้รับความอับอาย
  2. ถูกดูหมิ่นถูกเกลียดชัง
  3. ได้รับความเสียหายเกินควร
 3. ทำร้ายร่างกาย หรือทรมานจิตใจ หมิ่นประมาทหรือเหยียดหยามบุพการี
 4. ทิ้งล้างอีกฝ่ายเกินหนึ่งปี
  1. ถูกจำคุกเกินหนึ่งปี
  2. สมัครใจแยกกันอยู่เกิน3ปี
 5. ถูกศาลสั่งให้สาบสูญ
 6. ไม่ให้ความช่วยเหลือหรืออุปการะเลี้ยงดู หรือทำตนเป็นปฏิปักษ์
 7. วิกลจริตมาเกิน 3 ปี
 8. ผิดฑัณฑ์บนที่เคยตกลงกันไว้เป็นหนังสือ
 9. เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
 10. ไม่อาจร่วมประเวณีได้ตลอดกาล

–>4.เสียค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ในคดีฟ้องหย่า

 • หย่าอย่างเดียว 200 บาท ค่าส่งหมายตามอัตราที่ศาลประกาศ
 • หย่ามีสินสมรส เสียค่าธรรมเนียม 2 เปอร์เซ็นต์ และค่าส่งหมายตามอัตราที่ศาลประกาศ
 • หย่าเรียกค่าเลี้ยงชีพ เสีย 200 บาท และค่าส่งหมายตามอัตราที่ศาลประกาศ
 • หย่าเรียกค่าเลี้ยงดูบุตร เสีย 200 บาท และค่าส่งหมายตามอัตราที่ศาลประกาศ

–>5ฟ้องหย่า ใช้ระยะเวลาประมาณเท่าใด

 • ประมาณ2-6เดือนในศาลชั้นต้น
 • ประมาณ3เดือนถึง6เดือนในศาลอุทธรณ์

–>6ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมได้หรือไม่

ได้มีหลักเกณฑ์ดังนี้

1. คู่ความผู้ขอไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลได้ โดยขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลในการฟ้อง หรือ ต่อสู้คดีในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ หรือ ชั้นฎีกา ก็ได้ ตามมาตรา 155

2. กำหนดเวลายื่นคำร้อง ต้องยื่นต่อศาลชั้นต้นที่จะฟ้อง หรือที่ได้ฟ้องคดีไว้แล้ว พร้อมกับคำฟ้อง คำฟ้องอุทธรณ์หรือคำฟ้องฎีกา คำร้องสอดหรือคำให้การ แล้วแต่กรณี แต่ถ้าบุคคลนั้นตกเป็นผู้ไม่สามารถเสียค่าธรรมเนียมศาลในภายหลัง จะยื่นคำร้องในเวลาใดๆก็ได้ มาตรา 156 วรรคหนึ่ง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments