Home บทความคดีแพ่ง ผู้เสียหายในคดีเช็ค ศาลฎีกาวางหลักไว้อย่างไรบ้าง

ผู้เสียหายในคดีเช็ค ศาลฎีกาวางหลักไว้อย่างไรบ้าง

3003

ผู้เสียหายในคดีเช็ค

เนื่องจากเช็คเป็นตัวเงินชนิดหนึ่งซึ่งกฎหมายแพ่งให้โอนเปลี่ยนมือกันได้ หลายๆ ทอด แม้เช็คที่ถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินไปแล้วก็ยังสามารถโอนกันต่อไปได้อีก

(คำพิพากษาฎีกาที่ 313/2521) และผู้รับโอนหลังจากเช็คถูกธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินแล้ว ก็กลับมาเป็นผู้ทรงเช็คนั้นได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 904 ย่อมมีอำนาจ

ฟ้องผู้ออกเช็คหรือผู้สั่งจ่ายเช็คและบุคคลทั้งหลายที่ลงลายมือชื่อในเช็คได้ตามมาตรา 914 แต่ในทางคดีอาญานั้นถือว่าผู้เสียหายคือผู้ทรงเช็คขณะเกิดเหตุความผิดเกิดขึ้นคือ

ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินตามเช็คนั้นเท่านั้นจึงถือว่าเป็นผู้เสียหาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 189112524) ถ้าไม่ใช่ผู้ทรงเช็คที่แท้จริงในขณะที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินก็ไม่ใช่ผู้เสียหาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 945/2523, 1980/2518)

เช่น ผู้เก็บรักษาเช็คแทนผู้ทรงที่แท้จริงย่อมไม่ใช่ ผู้เสียหาย (คำพิพากษาฎีกาที่ 2641/2518) จึงต้องพิจารณาให้ดีว่าบุคคลใดอยู่ในฐานะเป็นคือวันที่ผู้เสียหายในคดีอาญาเกี่ยวกับเช็ค

ผู้เสียหายคนนั้นเท่านั้นจึงมีสิทธิร้องทุกข์และหรือฟ้องร้อง ดำเนินคดีอาญากับผู้ออกเช็คตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดอันเกิดจากการใช้เช็ค พ.ศ.2534

หากไม่ใช่ผู้เสียหายก็ไม่มีสิทธิแจ้งความร้องทุกข์ ผลก็คือไม่มีสิทธิฟ้องร้องดำเนิน คดีอาญาผู้ออกเช็ค เช่น จำเลยออกเช็คให้โจทก์ร่วมเพื่อชำระหนี้ โจทก์ร่วมสลักหลังส่งมอบ เช็คนั้นให้แก่ ซ. เมื่อถึงกำหนด

ซ. นำเช็คไปยื่นต่อธนาคารเพื่อเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารตามเช็ค ปฏิเสธการจ่ายเงิน ดังนี้วันเกิดการกระทำผิดคดีอาญาเกี่ยวกับเช็คคือวันที่ธนาคารปฏิเสธ การจ่ายเงินซึ่งในขณะนั้น ซ. เป็นผู้ทรงเช็ค ซ. จึงเป็นผู้เสียหาย

ส่วนโจทก์ร่วมไม่ใช่ผู้เสียหาย เกี่ยวกับคดีอาญา แม้หลังจากเกิดเหตุโจทก์ร่วมจะได้ชำระเงินตามเช็คให้แก่ ซ. ไปแล้วก็ตาม โจทก์ร่วมก็ไม่มีสิทธิร้องทุกข์ พนักงานอัยการโจทก์และโจทก์ร่วมไม่มีอำนาจฟ้องคดีนี้เพราะ ถือว่าผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์นั่นเอง

(คำพิพากษาฎีกาประชุมใหญ่ที่ 752/2520)

ปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานนคร สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ทนายความ

สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ ถนนร่มเกล้า ซอย10 แขวง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์3 ซอย4 (อยู่ระหว่างซอย10 และซอย 8)
บ้านเลขที่ 290/221 โทร 0899811406 ครับ
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://www.byslaw.com/

Facebook Comments