Home ทั้งหมด การทำพินัยกรรมมีกี่แบบ อะไรบ้าง

การทำพินัยกรรมมีกี่แบบ อะไรบ้าง

3473

ทะเบียนพินัยกรรม

พินัยกรรม คือ คำสั่งครั้งสุดท้าย ซึ่งแสดงเจตนากำหนดการเผื่อตายในเรื่องทรัพย์สินหรือกิจการ ๆ ของผู้ทำพินัยกรรม เพื่อที่จะเกิดผลบังคับตามกฎหมายในเมื่อผู้ทำพินัยกรรมถึงแก่ความตาย โดยทำ ใดแบบหนึ่งที่กฎหมายกำหนดไว้ (ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๔๖-๑๖๔๔)

แบบของพินัยกรรม มี ๕ แบบ คือ

๑. พินัยกรรมแบบธรรมดา (ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๕๖)

๒. พินัยกรรมเขียนเองทั้งฉบับ (ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๕๗)

๓. พินัยกรรมทำเป็นเอกสารฝ่ายเมือง (ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๕๘)

๔. พินัยกรรมทำเป็นเอกสารลับ (ป.พ.พ. มาตรา ๑๖bo)

๕. พินัยกรรมทำด้วยวาจา (ป.พ.พ. มาตรา ๑๖๖๓)

พินัยกรรมทั้ง ๕ แบบนี้ ทางอำเภอมีหน้าที่เกี่ยวข้องเพียง ๓ แบบ คือแบบที่ ๓, ๔ และ ๕ ส่วน แบบที่ ๑ และแบบที่ ๒ ทางอำเภอไม่ต้องเกี่ยวข้อง

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments