Home บทความคดีแพ่ง นำข้อมูลบัตรเครดิตของผู้อื่นไปใช้ชำระค่าบริการของตนผ่านเว็บไซต์โดยผู้อื่นไม่ยินยอม มีความผิดฐานใด

นำข้อมูลบัตรเครดิตของผู้อื่นไปใช้ชำระค่าบริการของตนผ่านเว็บไซต์โดยผู้อื่นไม่ยินยอม มีความผิดฐานใด

3483

นำข้อมูลบัตรเครดิตของผู้อื่นไปใช้ชำระค่าบริการของตนผ่านเว็บไซต์โดยผู้อื่นไม่ยินยอม มีความผิดฐานใด

บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้คือ

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๑ (๑๔) “บัตรอิเล็กทรอนิกส์” หมายความว่า

(ก) เอกสารหรือวัตถุอื่นใดไม่ว่าจะมีรูปลักษณะใดที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ ซึ่งจะระบุชื่อหรือไม่ก็ตาม โดยบันทึกข้อมูลหรือรหัสไว้ด้วยการประยุกต์ใช้วิธีการทางอิเล็กตรอน ไฟฟ้า คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า หรือวิธีอื่นใดในลักษณะคล้ายกัน ซึ่งรวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีการทางแสงหรือวิธีการทางแม่เหล็กให้ปรากฏความหมายด้วยตัวอักษร ตัวเลข รหัส หมายเลขบัตร หรือสัญลักษณ์อื่นใด ทั้งที่สามารถมองเห็นและมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

มาตรา ๒๖๙/๕ ผู้ใดใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นโดยมิชอบ ในประการที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

มาตรา ๒๖๙/๗ ถ้าการกระทำดังกล่าวในหมวดนี้ เป็นการกระทำเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้ออกได้ออกให้แก่ผู้มีสิทธิใช้ เพื่อใช้ประโยชน์ในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสด หรือใช้เบิกถอนเงินสด ผู้กระทำต้องระวางโทษหนักกว่าที่บัญญัติไว้ในมาตรานั้น ๆ กึ่งหนึ่ง

#นำข้อมูลบัตรเครดิตของผู้อื่นไปใช้ชำระค่าบริการที่พักของตนผ่านเว็บไซต์ #โดยผู้อื่นไม่ยินยอม เช่นนี้…จะถือว่าเป็นความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นหรือไม่ ?

#บัตรเครดิต ถือเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามนิยาม ป.อ. มาตรา 1 (14) (ก)  ส่วน #ข้อมูลบัตรเครดิต ได้แก่ หมายเลขบัตร ชื่อผู้ถือ และวันหมดอายุ ซึ่งปรากฏอยู่บนบัตรเครดิตซึ่งเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมาย ถือว่าเป็นกรณีที่มีการออกเอกสารหรือวัตถุอื่นใดให้ จึงไม่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ตามนิยาม มาตรา 1 (14) (ข)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างให้ศึกษาดังต่อไปนี้  คือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๐/๒๕๖๔

 

 แต่อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า… มาตรา 1 (14) เป็นเพียงบทนิยามว่าสิ่งใดเป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์ แต่มิได้ระบุเกี่ยวกับวิธีการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ไว้โดยเฉพาะ การวินิจฉัยว่าการกระทำใดเป็นการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ จึงต้องพิจารณาว่า #การกระทำนั้นเป็นวิธีใช้โดยทั่วไปของบัตรอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ โดยไม่จำกัดว่าการใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเป็นการใช้เอกสารหรือวัตถุอิ่นใดโดยตรงเท่านั้น แสดงว่า #บัตรอิเล็กทรอนิกส์ย่อมสามารถใช้เฉพาะข้อมูลหรือรหัสได้เช่นกัน ซึ่งในปัจจุบันการกรอกข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการแทนการใช้เงินสดผ่านทางเว็บไซต์ #เป็นวิธีใช้บัตรเครดิตโดยทั่วไปวิธีหนึ่ง

จำเลยจึงมีความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่นที่ออกให้เพื่อใช้ประโยชน์ในการชำระค่าสินค้า ค่าบริการหรือหนี้อื่นแทนการชำระด้วยเงินสดโดยมิชอบ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 269/5 ประกอบมาตรา 269/7

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า  นำข้อมูลบัตรเครดิตของผู้อื่นไปใช้ชำระค่าบริการของตนผ่านเว็บไซต์โดยผู้อื่นไม่ยินยอม มีความผิดฐานใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของผู้อื่น

สำนักงานกฎหมายปรัชญาเศรษฐ์ ถนนร่มเกล้า ซอย10 แขวง เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
หมู่บ้านศุภาลัย พาร์ควิลล์3 ซอย4
บ้านเลขที่ 290/221 โทร 0899811406 ครับ
อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่ https://www.byslaw.com/

 

Facebook Comments