Home บทความคดีแพ่ง กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้แล้ว เจ้าหนี้บอกเลิกสัญญากู้ จะมีผลให้จำนองระงับไปด้วยหรือไม่  ?

กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้แล้ว เจ้าหนี้บอกเลิกสัญญากู้ จะมีผลให้จำนองระงับไปด้วยหรือไม่  ?

2264

กรณีลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้เงินกู้แล้ว เจ้าหนี้บอกเลิกสัญญากู้ จะมีผลให้จำนองระงับไปด้วยหรือไม่  ?

บทกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นนี้ คือ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

มาตรา ๗๔๔  อันจำนองย่อมระงับสิ้นไป

(1) เมื่อหนี้ที่ประกันระงับสิ้นไปด้วยเหตุประการอื่นใดมิใช่เหตุอายุความ

(2) เมื่อปลดจำนองให้แก่ผู้จำนองด้วยหนังสือเป็นสำคัญ

(3) เมื่อผู้จำนองหลุดพ้น

(4) เมื่อถอนจำนอง

(5) เมื่อขายทอดตลาดทรัพย์สินซึ่งจำนองตามคำสั่งศาลอันเนื่องมาแต่การบังคับจำนองหรือถอนจำนอง หรือเมื่อมีการขายทอดตลาดทรัพย์สินตามมาตรา 729/1

(6) เมื่อเอาทรัพย์สินซึ่งจำนองนั้นหลุด

คำพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างให้ศึกษา ดังนี้คือ

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๐๐/๒๕๖๓

หนังสือสัญญาจำนองที่ดินและหนังสือสัญญาต่อท้ายหนังสือสัญญาจำนองที่ดินเป็นหลักประกันระบุว่า ผู้จำนองต้องเอาประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่มีอยู่แล้วในขณะทำสัญญานี้หรือที่จะปลูกสร้างเพิ่มในภายหน้ากับบริษัทประกันภัยที่ผู้รับจำนองเห็นชอบ ตามจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ผู้รับจำนองกำหนดตลอดระยะเวลาที่การจำนองมีผลใช้บังคับอยู่และผู้จำนองต้องระบุให้ผู้รับจำนองเป็นผู้รับประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว หากผู้จำนองไม่ต่ออายุสัญญาประกันภัยหรือไม่เอาประกันภัยตลอดระยะเวลาที่สัญญาจำนองมีผลบังคับอยู่ดังกล่าวข้างต้น ผู้จำนองตกลงยินยอมให้ผู้รับจำนองเป็นผู้ต่ออายุสัญญาประกันภัยหรือเอาประกันภัยโดยตนเองได้ ส่วนค่าเบี้ยประกันภัยนั้น ผู้จำนองตกลงชำระให้กับผู้รับจำนองหรือผู้รับจำนองหักบัญชีหรือเพิ่มยอดหนี้ในบัญชีผู้จำนองได้ทันที การที่จำเลยผิดนัดชำระหนี้เงินกู้แล้วโจทก์บอกเลิกสัญญากู้ ก็เป็นผลให้โจทก์มีสิทธิเรียกหนี้เงินกู้คืน และมีสิทธิ์ฟ้องบังคับจำนองเท่านั้น หาเป็นเหตุให้สัญญาจำนองระงับไปไม่ และแม้โจทก์ฟ้องบังคับและยึดทรัพย์จำนองแล้ว แต่เมื่อยังไม่สามารถขายทอดตลาดทรัพย์จำนองได้ จำนองก็ยังไม่ระงับสิ้นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 744 ข้อผูกพันในเรื่องการประกันภัยกับทรัพย์จำนองตามสัญญาจำนองและสัญญาต่อท้ายสัญญาจำนองจึงยังมีผลบังคับผูกพันจำเลยต่อไป ดังนั้น เมื่อปรากฏว่าโจทก์ได้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยสิ่งปลูกสร้างที่เป็นหลักประกันบนที่ดินตามโฉนดที่ดิน จำเลยจึงต้องผูกพันรับผิดชำระค่าเบี้ยประกันภัยดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยคืนแก่โจทก์

ดังนั้นพอสรุปได้ว่า เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระหนี้ เจ้าหนี้บอกเลิกสัญญา คงเป็นผลให้เจ้าหนี้มีสิทธิเรียกร้องเงินกู้คืน หามีผลให้จำนองระงับไป

Facebook Comments