Home บทความคดีแพ่ง กรณีคุยกันระหว่างสมาชิกซึ่งอยู่ในกลุ่มคลับเฮาส์จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ อย่างไร ?

กรณีคุยกันระหว่างสมาชิกซึ่งอยู่ในกลุ่มคลับเฮาส์จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ อย่างไร ?

1563

 

กรณีคุยกันระหว่างสมาชิกซึ่งอยู่ในกลุ่มคลับเฮาส์จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือไม่ อย่างไร ?

ประเด็นดังกล่าวนี้มีบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับประเด็นดังกล่าวโดยตรง คือ

ประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา ๓๒๖   ผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สาม โดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง ผู้นั้นกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาท ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

มาตรา ๓๒๘  ถ้าความผิดฐานหมิ่นประมาทได้กระทำโดยการโฆษณาด้วยเอกสาร ภาพวาด ภาพระบายสี ภาพยนตร์ ภาพหรือตัวอักษรที่ทำให้ปรากฏไม่ว่าด้วยวิธีใด ๆ แผ่นเสียง หรือสิ่งบันทึกเสียง บันทึกภาพ หรือบันทึกอักษร กระทำโดยการกระจายเสียง หรือการกระจายภาพ หรือโดยกระทำการป่าวประกาศด้วยวิธีอื่น ผู้กระทำต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท

 

หากเป็นการโพสต์ข้อความหรือพูดคุยในกลุ่ม LINE ,กลุ่ม Facebook  และกลุ่มคลับเฮาส์แบบส่วนตัว ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงข้อความได้ การโพสต์ข้อความหมิ่นประมาทดังกล่าว ก็จะเป็นเพียงการหมิ่นประมาทธรรมดา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 แต่หากมีการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวที่ตั้งค่าแบบสาธารณะ หรือ Pages Facebook หรือ YouTube หรือ แอพพลิเคชั่นอื่นๆ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงข้อความนั้นได้ ก็จะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 328

 

 

จากกรณีตามประเด็นดังกล่าวมีคำพิพากษาศาลฎีกาที่ศึกษาเป็นตัวอย่างดังต่อไปนี้

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๗๖/๒๕๖๒

การใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าจะทำให้ผู้อื่นเสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น หรือถูกเกลียดชัง อันจะเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๖ และมาตรา ๓๒๘ ต้องเป็นการใส่ความระบุถึงตัวบุคคลผู้ถูกใส่ความเป็นการยืนยันรู้ได้แน่นอนว่าบุคคลที่ถูกใส่ความเป็นใคร หรือหากไม่ระบุถึงผู้ที่ถูกใส่ความโดยตรง การใส่ความนั้นก็ต้องได้ความว่าหมายถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ

ความผิดฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๒๘ ผู้กระทำต้องเผยแพร่ข้อความอันเป็นการหมิ่นประมาทออกไปยังสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป การที่จำเลยส่งข้อความลงในแอปพลิเคชั่นไลน์กลุ่มโพสท์นิวส์ออนไลน์ มีลักษณะเป็น เพียงเจตนาการแจ้งหรือไขข่าวไปยังเฉพาะกลุ่มบุคคลซึ่งอยู่ในกลุ่มไลน์เท่านั้น ยังไม่ถึงกับเป็นการกระจายข่าวไปสู่สาธารณชนหรือประชาชนทั่วไป คดีโจทก์ไม่มีมูลความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๓๒๘

 

 

            ดังนั้นพอสรุปได้ว่า การโพสต์ข้อความหรือพูดคุยใน กลุ่มคลับเฮาส์แบบส่วนตัว ซึ่งประชาชนทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงข้อความได้ การโพสต์ข้อความหรือพูดคุยหมิ่นประมาทดังกล่าว ก็จะเป็นเพียงการหมิ่นประมาทธรรมดา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326

 

Facebook Comments