Home ความรู้ในการพัฒนาวิชาชีพทนายความ ลูกจ้างนำรถผู้บังคับบัญชาไปล้าง โดยไม่ได้มีหน้าที่ขับรถเกิดอุบัติเหตุนายจ้างต้องรับผิดหรือไม่

ลูกจ้างนำรถผู้บังคับบัญชาไปล้าง โดยไม่ได้มีหน้าที่ขับรถเกิดอุบัติเหตุนายจ้างต้องรับผิดหรือไม่

808

ลูกจ้างนำรถผู้บังคับบัญชาไปล้าง โดยไม่ได้มีหน้าที่ขับรถเกิดอุบัติเหตุนายจ้างต้องรับผิดหรือไม่

  • สรุป
  • ลูกจ้างของกรมทางหลวงแผ่นดินประจำหน่วยควบคุมและตรวจสอบวัสดุก่อสร้างทางซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์วิจัยดิน หิน กรวด ไม่มีหน้าที่ในการขับรถยนต์ ได้ขับรถยนต์ของกรมทางหลวงแผ่นดินไปล้างโดยช่างตรีผู้บังคับบัญชาใช้ให้ไป เมื่อล้างเสร็จได้ขับรถกลับที่พักแต่ระหว่างทางได้ขับรถแวะไปเอาของที่บ้านพี่สาว และเกิดชนกับรถยนต์อื่นโดยประมาท เป็นเหตุให้คนตาย แม้ลูกจ้างนั้นไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการขับรถยนต์ แต่การนำรถไปล้างก็โดยผู้บังคับบัญชาใช้ให้ไป และการล้างรถก็เป็นกิจการของกรมทางหลวงแผ่นดินย่อมถือได้ว่าลูกจ้างนั้นได้กระทำละเมิดในทางการที่จ้างของนายจ้างซึ่งกรมทางหลวงแผ่นดินผู้เป็นนายจ้างจะต้องร่วมรับผิดในผลแห่งละเมิด(วินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ่ครั้งที่ 14/2516)
Facebook Comments