Home คดีครอบครัว ฟ้องหย่า ด้วยเหตุยกย่องหญิงอื่น มีหลักในการพิจารณาอย่างไรบ้าง

ฟ้องหย่า ด้วยเหตุยกย่องหญิงอื่น มีหลักในการพิจารณาอย่างไรบ้าง

3852

ฟ้องหย่า ด้วยเหตุยกย่องหญิงอื่น มีหลักในการพิจารณาอย่างไรบ้าง

 สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาหรือสามี เป็นชู้หรือ

มีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ อีกฝ่ายหนึ่งฟ้องหย่าได้ (๑.๑) ที่ว่า สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง ผู้อื่น ฉันภริยาหรือสามี เป็น ชู้หรือมีชู้ หรือ ร่วมประเวณี กับผู้อื่นเป็นอาจิณ

คำว่า “ผู้อื่น” ตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) นี้ อาจเป็นหญิงหรือชายก็ได้ และ คำว่า “ร่วมประเวณี” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ให้ความหมายว่า เสพสังวาส เป็นผัวเมียกัน

สิทธิที่จะได้รับค่าทดแทนหากถูกศาลพิพากษาให้หย่า

เมื่อศาลพิพากษาให้หย่าขาดกันเพราะเหตุตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) ภริยาหรือ สามีสิทธิได้รับค่าทดแทนจากสามีหรือภริยาและจากผู้ซึ่งได้รับการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง หรือผู้ซึ่งเป็นเหตุแห่งการหย่านั้นตามมาตรา ๑๕๒๓

อายุความในการฟ้อง

กำหนดอายุความฟ้องหย่าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) นั้น มาตรา ๑๕๒๙ วรรคหนึ่ง บัญญัติให้สิทธิฟ้องร้องโดยอาศัยเหตุในมาตรา ๑๕๑๖ (๑) ย่อมระงับไปเมื่อพ้นกำหนด ๑ ปี นับแต่วันผู้กล่าวอ้างรู้หรือควรรู้ความจริงซึ่งตนอาจยกขึ้นกล่าวอ้าง

อย่างไรก็ตาม หากการอุปการะเลี้ยงดูและยกย่องหญิงอื่นมีอยู่ต่อเนื่องตลอดมา จนถึงวันที่ภริยาซึ่งเป็นโจทก์ยื่นฟ้องจำเลยขอหย่า เช่นนี้ โจทก์จะรู้เหตุดังกล่าวก่อนฟ้องเกิน ๑ ปี หรือไม่ ไม่สำคัญ สิทธิฟ้องร้องไม่ระงับตามมาตรา ๑๕๒๙ (ฎ.๔๖๗๘/๒๕๕๒)

คำพิพากษาศาลฎีกาที่เคยตัดสิน

ฎ.๓๑๙๐/๒๕๔๙ การอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นเป็นเหตุฟ้องหย่าที่มี พฤติการณ์ต่อเนื่อง ดังนั้น ตราบที่จำเลยยังอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่อง ส. ฉันภริยา เหตุฟ้อง หย่าตามมาตรา ๑๕๑๖ (๑) ก็ยังคงมีอยู่ แม้โจทก์จะทราบพฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยมาเกิน ปี แล้ว โจทก์ก็ยกเป็นเหตุฟ้องหย่าได้ สิทธิฟ้องของโจทก์จึงไม่ระงับไปตามมาตรา ๑๕๒๕

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 0891427773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

 

Facebook Comments