Home บทความคดีแพ่ง หลักเกณฑ์ที่ศาลฎีกาวางหลัก เรื่องหนี้ร่วมระหว่างสมรส

หลักเกณฑ์ที่ศาลฎีกาวางหลัก เรื่องหนี้ร่วมระหว่างสมรส

1323
หลักเกณฑ์ที่ศาลฎีกาวางหลัก เรื่องหนี้ร่วมระหว่างสมรส
คำพิพากษาศาลฎีกาที่17261/2555
หนี้ร่วมของสามีภริยาตาม ป.พ.พ. มาตรา 1490 (1) ถึง (4) ต้องเป็นหนี้ที่เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาที่กระทำขึ้นร่วมกันเท่านั้น ไม่รวมถึงหนี้ที่เกิดจากการทำละเมิดหรือการกระทำอันมิชอบด้วยกฎหมาย แม้ข้อเท็จจริงฟังได้ว่าผู้ตายเก็บเงินจากสมาชิกผู้กู้เป็นรายเดือนแล้วนำส่งเข้าบัญชีเงินฝากของโจทก์ไม่ครบถ้วนตามฟ้อง อันมีลักษณะเป็นการยักยอกซึ่งเป็นการกระทำละเมิดต่อโจทก์ โจทก์จึงชอบที่จะฟ้องเรียกร้องเอาเงินคืนจากทรัพย์มรดกของผู้ตายหรือทายาทผู้รับมรดกของผู้ตายโดยตรง การที่ผู้ตายนำเงินที่ยักยอกมาไปใช้จ่ายในครอบครัว จัดการบ้านเรือน จัดหาสิ่งจำเป็นสำหรับครอบครัว อุปการะเลี้ยงดูและรักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัวก็ไม่ถือว่าเป็นหนี้ร่วมตามมาตรา 1490 (1)
Facebook Comments