Home ทั้งหมด ฎีกาใหม่ การทำเอกสารปลอมต้องมีเอกสารจริงอยู่หรือไม่

ฎีกาใหม่ การทำเอกสารปลอมต้องมีเอกสารจริงอยู่หรือไม่

1097

คำถาม การทำเอกสารปลอมนั้นจะต้องมีเอกสารที่แท้จริงอยู่ก่อนและต้องทำให้เหมือนจริงหรือไม่

คําตอบ มีคําพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ ๒๐๙๒/๒๕๖๔

เอกสารราชการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๘) หมายความว่าเอกสารซึ่งเจ้าพนักงานได้ทำขึ้นหรือรับรองในหน้าที่… เมื่อพิจารณาหนังสือจะซื้อจะขายที่ดินกับกรมบังคับคดี มีข้อความระบุข้อตกลงจะซื้อจะขายที่ดินระหว่างกรมบังคับคดีฝ่ายจำหน่ายทรัพย์ภายใน ผู้จะขายกับ ส. ผู้จะซื้อ ส่วนหนังสือเรื่องคำสั่ง รอการพิจารณา
การจำหน่ายทรัพย์ มีข้อความแจ้ง ส. ว่าจำเลยที่เป็นผู้ถือครองทรัพย์ที่ดินเดิมขอโอกาสไถ่ถอนซื้อคืนทรัพย์ ซึ่งหากไถ่ถอนซื้อคืนได้ ฝ่ายจำหน่ายทรัพย์กรมบังคับคดี จะคืนเงินให้แก่ ส. แต่หากจำเลยดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติตามคำร้องขอต่อศาลได้จะแจ้งให้ทราบเพื่อมาทําสัญญาต่อไป หนังสือทั้งสองฉบับดังกล่าวด้านบนระบุชื่อของกรมบังคับคดีและมีข้อความในบรรทัดแรกว่า ทำที่กรมบังคับคดีซึ่งเป็นส่วนราชการโดยมีเนื้อหาข้อความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการของกรมบังคับคดี ทั้งยังระบุตำแหน่งและลายมือชื่อปลอมของผู้อำนวยการกองจำหน่ายทรัพย์ อันแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่า การปลอมรูปแบบเนื้อหาข้อความลายมือชื่อรวมทั้งตำแหน่งของผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือ ล้วนมุ่งประสงค์ให้ ส. และผู้พบเห็นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แจ้งจริงซึ่งเจ้าพนักงานกรมบังคับคดี
ได้ทำขึ้นในหน้าที่เพื่อทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกับ ส. และแจ้งผลการดำเนินการให้ส. ทราบ แม้หนังสือจะซื้อจะ
ซื้อจะขายที่ดินและหนังสือเรื่อง คำสั่งรอการพิจารณา การจำหน่ายทรัพย์ไม่ใช่ หนังสือราชการของกรมบังคับคดีที่ต้องมีเครื่องหมายครุฑและกรมบังคับคดีไม่เคยมีหนังสือลักษณะดังกล่าวก็ตามแต่การทำเอกสารปลอมนั้นไม่จำต้องมีเอกสารที่แท้จริงอยู่ก่อนและไม่จำต้องทำให้เหมือนจริง

ดังนั้น หนังสือดังกล่าวซึ่งเป็นเอกสารปลอมที่มุ่งประสงค์ให้ ส. และผู้พบเห็นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงซึ่งเจ้าพนักงานกรมบังคับคดีได้ทำขึ้นในหน้าที่จึงเป็นเอกสารราชการปลอม การที่จำเลยนำหนังสือจะซื้อ
จะขายที่ดินกับกรมบังคับคดีและหนังสือเรื่อง คำสั่ง รอการพิจารณาการจำหน่ายทรัพย์
ไปมอบให้แก่ ส. จึงเป็นการกระทำความผิดฐานใช้เอกสารราชการปลอม

  มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments