Home ทั้งหมด สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่น เป็นชู้ฟ้องหย่าได้หรือไม่

สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่น เป็นชู้ฟ้องหย่าได้หรือไม่

603

สามีหรือภริยาอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่น เป็นชู้ฟ้องหย่าได้หรือไม่

แต่เดิมกฎหมายให้สิทธิสามีและภริยาไม่เท่าเทียมกัน กล่าวคือ ในกรณีที่ภริยาสมัครใจร่วมประเวณีกับชายอื่นแม้เพียง ครั้งเดียวก็ถือว่าภริยามีชู้ สามีมีสิทธิฟ้องหย่าได้ แต่หากสามีสมัครใจร่วมประเวณีกับหญิงอื่น ไม่ว่าจะกี่ครั้งก็ตามก็ยังไม่ถือเป็นเหตุที่ภริยาจะฟ้องหย่าได้ จะต้องถึงขนาดที่สามีมีภริยาน้อย คือต้องอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องหญิงอื่นฉันภริยา ภริยาจึงจะฟ้องหย่าได้ จึงเห็นได้ชัดเจนว่า เหตุฟ้องหย่าข้อนี้เป็นบทบัญญัติที่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุความแตกต่าง ในเรื่องเพศ ในปี ๒๕๕๐ จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สอดคล้องกับหลักการมีสิทธิเท่าเทียมกัน ระหว่างชายและหญิงและหลักการห้ามมิให้เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุ แห่งความแตกต่างในเรื่องเพศ โดยกำหนดให้สามีและภริยามีสิทธิเท่าเทียมกันในการฟ้องหย่า เพราะประพฤตินอกใจไปร่วมประเวณีกับบุคคลอื่น แต่ยังคงหลักการเดิมว่าบุคคลอื่นที่ร่วม ประเวณีนี้ต้องเป็นเพศตรงกันข้าม มิใช่เพศเดียวกัน เพราะมิได้มีหลักการและเหตุผลในการแก้ไข กฎหมายเพื่อกีดกันหรือหวงห้ามการรักร่วมเพศระหว่างชายกับชาย หรือหญิงกับหญิง แต่เป็นเรื่อง หวงห้ามการผิดประเวณีคือการร่วมเพศกันระหว่างชายกับหญิงตามวิธีธรรมชาติ ไม่ใช่การกระทำ ชำเราที่อาจกระทำต่อบุคคลเพศเดียวกันได้ ฉะนั้น การกระทำของสามีในการอุปการะเลี้ยงดู หรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยา หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณจึงหมายความเฉพาะกระทำกับ “หญิงอื่น” และการกระทำของภริยาในการอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันสามีก็หมายความเฉพาะ กระทำกับ “ชายอื่น เช่นเดียวกัน

ก) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยา เป็นชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้อื่น เป็นอาจิณ ภริยาฟ้องหย่าได้

เหตุที่ภริยาจะฟ้องหย่าสามีเพราะการผิดประเวณีมี ๓

(๑) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยา

(๒) สามีเป็นชู้กับภริยาบุคคลอื่น

(๓) สามีร่วมประเวณีกับผู้อื่นเป็นอาจิณ

กรณีคือ

(๑) สามีอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยา

การที่สามีมีภริยาน้อยโดยอุปการะเลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันภริยาเป็นการกระทำความผิด ต่อการสมรส (matrimonial offence) ที่สำคัญที่สุด ภริยาจึงมีสิทธิฟ้องหย่าสามีได้ การ อุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่น หมายถึงการให้ความช่วยเหลือหญิงที่มิใช่ภริยาตนในสิ่งจำเป็นแก่การ ดำรงชีพ ไม่ว่าจะเป็นการให้เงินทองไว้จับจ่ายใช้สอย ให้เครื่องอุปโภคบริโภคหรือทรัพย์สินอื่นใด เพื่อเป็นปัจจัยในการดำรงชีพก็ได้ การอุปการะเลี้ยงดูหญิงอื่นนั้นจะต้องเป็นการอุปการะเลี้ยงดูฉัน

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773

 

Facebook Comments