Home ทั้งหมด สภาพปัญหาในการใช้ การตีความ เหตุหย่าตามกฎหมายไทย

สภาพปัญหาในการใช้ การตีความ เหตุหย่าตามกฎหมายไทย

280

สภาพปัญหาในการใช้ การตีความ เหตุหย่าตามกฎหมายไทย

หลักการสมรสสำหรับประเทศไทย

หลักการสมรสสำหรับประเทศไทยเป็นระบบผัวเดียวเมียเดียว (Monogamy) กล่าวคือ การมีสามีเพียงคนเดียวหรือการมีภริยาเพียงคนเดียวได้รับการยืนยันอยู่ในมาตรา 1452 บัญญัติว่า “ชายหรือหญิงจะทำการสมรสในขณะที่ตนมีคู่สมรสอยู่ไม่ได้” ดังนั้นหน้าที่สำคัญของการเป็นสามี ภริยา คือ การอยู่ร่วมกันโดยซื่อสัตย์ต่อกัน คอยช่วยเหลืออุปการะเลี้ยงดูซึ่งกันและกัน ไม่ว่าทางใดก็ ตาม เป็นหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกัน

แต่เมื่อถึงคราวที่คู่สมรสไม่อาจดำรงสถานะความเป็นครอบครัว เดียวกันหรือเป็นสามีและภริยากันได้อีกต่อไป อันมีที่มาจากสาเหตุหลากหลายประการที่เป็นเหตุผล ของคู่สมรสนั้นๆ เช่น เหตุจากสภาพปัญหาภายในครอบครัว สภาพปัญหาที่เกิดจากตัวบุคคลนั้นเอง การบีบคั้นทางเศรษฐกิจ วิถีชีวิตที่แตกต่างกันจนเกินไป สภาพสังคม ฯลฯ ก่อให้เกิดความแตกร้าวใน ชีวิตสมรสได้ทั้งสิ้น จึงเกิดคำถามว่าจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้คู่สมรสสามารถสิ้นสุดการมีชีวิต สมรสที่ไม่มีความสุขระหว่างกันได้

ประเทศไทยโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ประเทศไทยโดยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่อง ครอบครัวจัดอยู่ในบรรพ 5 สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องถูกบัญญัติไว้ในหมวดที่ 6 เรื่อง การสิ้นสุดแห่งการ สมรส ดังนี้ มาตรา 1501 บัญญัติว่า “การสมรสย่อมสิ้นสุดลงด้วยความตาย การหย่า หรือศาล พิพากษาให้เพิกถอน” กฎหมายกำหนดวิธีการไว้อย่างชัดเจนแล้วสามประการ ที่จะทำให้สถานะของ การสมรสสิ้นสุดลง

ประการแรก คือ ความตาย เช่น สามีภริยาจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมาสามีถึงแก่ความตาย ไม่ว่าจะเกิดจากการตายเพราะหมดอายุขัยหรือความตายนั้นเกิดจากการ ถูกทำร้ายจนตายหรือถูกฆาตกรรม ฯลฯกรณีนี้ความเป็นสามีภริยาย่อมสิ้นสุดลงได้ทันที

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8040/2556 ในระหว่างพิจารณาคดีของศาลฎีกา โจทก์ถึงแก่ ความตายท าให้การสมรสสิ้นสุดลง เนื่องจากความตายของโจทก์ ศาลฎีกาจึงไม่จ าต้องพิจารณาพิพากษาฎีกา ของจ าเลยอีกต่อไป ว่าการกระท าของจ าเลยเป็นเหตุให้โจทก์ฟ้องหย่าได้หรือไม่ เพราะไม่ทำให้ผลของการ สมรสเปลี่ยนแปลงไป ส่วนค่าทดแทนที่ศาลล่างกำหนดให้จ าเลยจ่ายแก่โจทก์นั้น เมื่อศาลไม่ได้พิพากษา

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา

โทร 089-142-7773 ไลนไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments