Home ทั้งหมด หลักการเกี่ยวกับทรัพยมรดก

หลักการเกี่ยวกับทรัพยมรดก

276

หลักการเก่ียวกับทรัพยมรดก

ทีมงานทนายกฤษดา ขอเรียนให้ทราบว่า มนุษย์เราเมื่อเกิดมาก็ต้องประกอบสัมมาอาซีวะ ตั้งหลักฐานและมีครอบครัวเพื่อดำรงเผ่าพันธุและ รักษาทรัพย์สมบัติที่ทำมาหาไต้ไว้ เพื่อให้เกิดประโยซน์แก่วงศ์ตระกูล โดยต้องการที่จะให้สมบัติที่ตนทำมาหาไต้

ดังกล่าวตกได้แก่บุคคลที่ตนรัก และในประการนี้เอง หากจะถามดูดัวเองว่ารักใครมากที่สุด ส่วนใหญ่ก็คงจะ ตอบกันว่า รักลูก พ่อ แม่ พี่น้อง ปู ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา หรือภริยา และคงมีจำนวนอีกไม่น้อยเซ่นกันที่จะ

ตอบว่าบุคคลที่กล่าวมาแล้วไม่รักใครเลย ความจริงอาจเป็นบุคคลซึ่งอาจจะไม่ได้เป็นญาติพี่น้องของตนเอง หรืออาจจะเป็นนิติบุคคล เซ่น ทบวงการเมือง วัดวาอาราม ห้างหุ้นส่วนที่จดทะเบียนแล้วบริษัทจำกัด สมาคม มูลนิธิซึ่งไต้รับจดทะเบียนแล้ว ตามความนึกคิดและเจตนาดังกล่าว กฎหมายไต้บัญญัติเอาไว้แล้วในเรื่องมรดก ดังนั้น จึงมีฃ้อที่ควรจะพิจารณาว่า ทรัพย์สินที่ทำมาหาไต้ หรือที่ไต้รับมรดกตกมาเป็นทอดๆสมควรจะจัดการ อย่างไร เพื่อจะมิให้เกิดข้อพิพาทระหว่างทายาทอันเป็นป้ญหายุ่งยากในภายหลังที่ตนเองไต้ตายไปแล้ว และเพื่อป้องกันป้ญหาดังกล่าว จึงสมควรที่จะไต้ทำพินัยกรรมกำหนดการเผื่อตายไว้เมื่อตนเองตายไปแล้ว ทรัพย์สินซึ่งเป็นมรดกจะให้ตกทอดได้แก่ใครบ้าง

ในที่นี้ไต้เลือกเอาเรื่องมรดกมากล่าวให้ทราบ เพราะเห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญและน่าสนใจ ซึ่งไม่เฉพาะแต่ ผู้สูงอายุเท่านั้นที่ควรทราบ แม้แต่คนหนุ่มสาวก็ควรจะไต้ทราบด้วย ทั้งนี้เพราะคดีที่ฃึ้นมาลู่การพิจารณาของ ศาลมีอยู่เป็นจำนวนมากที่เป็นคดีที่พิพาทกันเรื่องมรดก

ทั้งนี้ เป็นเพราะเกิดจากการขัดแย้งในระหว่างทายาท ของผู้ตาย โดยต่างอ้างว่าตนควรเป็นผู้ไต้รับมรดกแต่เพียงผู้เดียว หรือควรจะไต้รับทรัพย์มรดกที่มีค่ามากกว่า ทายาทคนอื่น ทำให้ต้องเสียเวลาในการประกอบอาชีพ และต้องเสียค่าใข้จ่ายในการดำเนินคดี ซึ่งในคดีดังกล่าว บางคดีอาจจะต้องใช้เวลาถึง ๑๐ ปีก็’ไต้

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นจึงเป็นการสมควร อย่างยิ่งที่จะต้องมีการทำพินัยกรรมไว้ โดยเลือกเอาเองว่าจะทำแบบไหน ซึ่งไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็มีผลบังคับ ไต้ทั้งสิ้น และใคร่ขอให้เลิกล้มความคิดซึ่งมีมาแต่ตั้งเดิมไต้แล้วในความคิดที่ว่าการทำพินัยกรรมเป็นการสาปแช่ง ตนเองให้ตายเร็วขึ้น ซึ่งความจริงแล้วการทำพินัยกรรมไว้เป็นสิ่งที่ดี เป็นการกระทำที่รอบคอบไม่ประมาท สมดั่งป้จฉิมโอวาทของสมเด็จพระสัมมาลัมพุทธเจ้า ที่ว่า “จะยังกิจทั้งปวงด้วยความไม่ประมาท”

Facebook Comments