Home ทั้งหมด ทนายความขอพบผู้ต้องหาในเรือนจำต้องเตรียมอะไรบ้าง

ทนายความขอพบผู้ต้องหาในเรือนจำต้องเตรียมอะไรบ้าง

561

#ทนายความขอพบผู้ต้องหาในเรือนจำต้องเตรียมอะไรบ้าง

ทนายกฤษดาขออนุญาตแนะนำว่า ตามระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการเยี่ยม พ.ศ. 2561 ทนายความที่ขอพบผู้ต้องหาในเรือนจำต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้

#สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ (เตรียมตัวจริงติดไปด้วย)

ใบอนุญาตให้เป็นทนายความเป็นเอกสารที่ออกโดยสภาทนายความแห่งประเทศไทย รับรองให้บุคคลใดเป็นทนายความที่มีสิทธิประกอบวิชาชีพทนายความในประเทศไทย สำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นทนายความที่มีสิทธิเข้าพบผู้ต้องหาในเรือนจำ

#บัตรประจำตัวประชาชน

บัตรประจำตัวประชาชนเป็นเอกสารที่ออกโดยสำนักทะเบียนราษฎร รับรองให้บุคคลใดมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่มีตัวตนอยู่จริง บัตรประจำตัวประชาชนเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าบุคคลนั้นมีตัวตนอยู่จริงและสามารถเข้าพบผู้ต้องหาในเรือนจำได้

#หากทนายความไม่มีสำเนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ สามารถนำใบแต่งทนายความมาแสดงแทนได้

แต่ต้องมีลายมือชื่อของผู้บัญชาการเรือนจำหรือผู้ได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการเรือนจำรับรองความถูกต้องด้วย ใบแต่งทนายความเป็นเอกสารที่ออกโดยพนักงานอัยการ รับรองให้บุคคลใดเป็นทนายความในคดีเฉพาะเรื่องหนึ่ง ใบแต่งทนายความเป็นหลักฐานสำคัญที่แสดงว่าบุคคลนั้นเป็นทนายความที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนคดีของผู้ต้องหาในคดีนั้น

#นอกจากเอกสารดังกล่าวแล้ว ทนายความอาจเตรียมเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีมาด้วย เช่น สำเนาคำฟ้อง สำเนาคำร้องขอประกันตัว เป็นต้น เพื่อใช้ในการพูดคุยกับผู้ต้องหา เอกสารเหล่านี้จะช่วยให้ทนายความเข้าใจข้อเท็จจริงของคดีและสามารถให้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

#ขั้นตอนการขอพบผู้ต้องหาในเรือนจำมีดังนี้

1. ยื่นคำร้องขอพบผู้ต้องขังกับเจ้าหน้าที่ห้องทนายความ

คำร้องขอพบผู้ต้องขังเป็นเอกสารที่ทนายความใช้ในการขออนุญาตพบผู้ต้องหาในเรือนจำ คำร้องขอพบผู้ต้องขังต้องระบุข้อมูลสำคัญต่างๆ เช่น ชื่อผู้ต้องหา เลขทะเบียนผู้ต้องขัง คดีที่ผู้ต้องหาถูกฟ้อง วัตถุประสงค์ในการเข้าพบ เป็นต้น

2. แสดงเอกสารหลักฐานการเป็นทนายความและบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเป็นทนายความและบัตรประจำตัวประชาชนของทนายความ หากเอกสารหลักฐานถูกต้อง เจ้าหน้าที่จะอนุญาตให้ทนายความเข้าพบผู้ต้องหา

3. รอเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต

หากเจ้าหน้าที่พิจารณาอนุญาต ทนายความจะสามารถพบผู้ต้องหาได้ในวันและเวลาที่กำหนด โดยห้องทนายความของเรือนจำส่วนใหญ่จะเปิดทำการตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 15.00 น. (บางที่ 14.30)เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์

#ในระหว่างการพบผู้ต้องหา ทนายความสามารถพูดคุยกับผู้ต้องหาได้อย่างเป็นส่วนตัว โดยไม่มีบุคคลอื่นรบกวน แต่หากเจ้าหน้าที่เห็นว่ามีเหตุอันควร เจ้าหน้าที่สามารถบันทึกเสียงหรือภาพการพบกันได้

#ทนายกฤษดาขออนุญาตแนะนำเพิ่มเติมว่าการพบผู้ต้องหาในเรือนจำถือเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทนายความ ตามกฎหมายทนายความมีสิทธิที่จะพบผู้ต้องหาเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีและให้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหา สิทธิในการพบผู้ต้องหาของทนายความมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อกระบวนการยุติธรรม เพราะทนายความเป็นบุคคลที่จะช่วยปกป้องสิทธิและประโยชน์ของผู้ต้องหาในระหว่างการดำเนินคดี

#เอกสารอื่นๆที่เอาเข้าไปได้ ทนายกฤษดา ขออนุญาตแนะนำว่า เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคดีที่ทนายความอาจเตรียมมาใช้ในการพูดคุยกับผู้ต้องหา เช่น

* สำเนาคำฟ้อง
* สำเนาคำร้องขอประกันตัว
* สำเนาบันทึกการสอบสวน
* สำเนารายงานการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
* สำเนาคำให้การของพยาน
* สำเนาพยานหลักฐานอื่นๆ

เอกสารเหล่านี้จะช่วยให้ทนายความเข้าใจข้อเท็จจริงของคดีได้อย่างครบถ้วนและสามารถให้การช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหาได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม โทร 089-142-7773
ไลน์ไอดี @lawyers.in.th

Facebook Comments