Home ทั้งหมด หลักการรวบรวมพยานหลักฐานที่ดีในชั้นสอบสวนของทนายความ

หลักการรวบรวมพยานหลักฐานที่ดีในชั้นสอบสวนของทนายความ

583

#หลักการรวบรวมพยานหลักฐานที่ดีในชั้นสอบสวนของทนายความ

การรวบรวมพยานหลักฐานที่ดีในชั้นสอบสวนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินคดีอาญา เนื่องจากพยานหลักฐานเป็นข้อเท็จจริงที่พนักงานสอบสวนรวบรวมมาเพื่อพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาทนายความที่ดี จึงมีหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเท่าที่สามารถจะทำได้ ในที่นี้หมายถึงพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหายและผู้ต้องหาด้วย

#หลักเกณฑ์การรวบรวมพยานหลักฐานที่ดีในชั้นสอบสวน มีดังนี้

รวบรวมพยานหลักฐานอย่างครบถ้วน หมายถึง รวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับคดี ทั้งพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหาย พยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ต้องหา และพยานหลักฐานที่เป็นกลาง

#ตัวอย่างในกรณีการสอบสวนคดีฆาตกรรม

ทนายความควรรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดที่เกี่ยวข้องกับคดี ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เสียหายหรือผู้ต้องหา เช่น

พยานบุคคล เช่น ผู้เห็นเหตุการณ์ ผู้ได้ยินเสียง ผู้พบศพ เป็นต้น

พยานเอกสาร เช่น บันทึกการสอบสวน บันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ บันทึกการตรวจวัตถุพยาน เป็นต้น

พยานวัตถุ เช่น อาวุธที่ใช้ก่อเหตุ เสื้อผ้าของผู้ก่อเหตุ สิ่งของที่พบในที่เกิดเหตุ เป็นต้น

หากทนายความ รวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วน อาจทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาได้

ดังนั้นการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างถูกต้อง หมายถึง รวบรวมพยานหลักฐานตามหลักวิชาการและกฎหมาย โดยคำนึงถึงวิธีการและขั้นตอนในการรวบรวมพยานหลักฐาน เช่น การบันทึกการสอบสวน การบันทึกการตรวจสถานที่เกิดเหตุ การบันทึกการตรวจวัตถุพยาน เป็นต้น

ตัวอย่างทนายความควรตรวจสอบตรวจดูในบันทึกการสอบสวนทั้งฝั่งผู้กล่าวหา หรือผู้ต้องหาแล้วแต่ฝ่าย ว่า ในการบันทึกการสอบสวน พนักงานสอบสวนควรบันทึกถ้อยคำของพยานอย่างครบถ้วน ชัดเจน และถูกต้อง โดยควรบันทึกทั้งคำถามและคำตอบของพยาน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและนำมาใช้อ้างอิงได้ หากพนักงานสอบสวนบันทึกการสอบสวนไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการดำเนินคดีได้ ทนายความควรตรวจดูเรื่องดังกล่าวด้วยความละเอียด

#รวบรวมพยานหลักฐานอย่างเที่ยงธรรม หมายถึง รวบรวมพยานหลักฐานโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง โดยคำนึงถึงความยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย
ตัวอย่าง

#ยกตัวอย่าง ในกรณีการสอบสวนคดียาเสพติด ทนายความควรตรวจสอบดูว่า พนักงานสอบสวนควรรวบรวมพยานหลักฐานอย่างเที่ยงธรรม โดยรวบรวมพยานหลักฐานที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งผู้ต้องหาและผู้เสียหาย เช่น พยานบุคคลที่ยืนยันว่าผู้ต้องหามียาเสพติดไว้ในครอบครอง พยานเอกสารที่ยืนยันว่าผู้ต้องหามีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เป็นต้น หากพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานโดยไม่เที่ยงธรรม อาจทำให้เกิดความลำเอียงในการดำเนินคดีได้

#นอกจากหลักเกณฑ์ข้างต้นแล้วทนายกฤษดาขออนุญาตแนะนำว่า ทนายความควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่ดีในชั้นสอบสวนด้วย

#ความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่ดีควรมีความน่าเชื่อถือสูง โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น แหล่งที่มาของพยานหลักฐาน ลักษณะของพยานหลักฐาน และความเป็นกลางของพยานหลักฐาน
ตัวอย่าง

#พยานบุคคลที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนควรเป็นผู้ที่มีวุฒิภาวะ สติปัญญาดี ไม่เป็นบุคคลที่มีอคติต่อผู้ต้องหาหรือผู้เสียหาย เป็นต้น

#น้ำหนักของพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่ดีควรมีน้ำหนักมากพอที่จะใช้ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี โดยพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ เช่น ประเภทของพยานหลักฐาน ลักษณะของพยานหลักฐาน และจำนวนพยานหลักฐาน
ตัวอย่าง

#พยานบุคคลที่ให้การต่อพนักงานสอบสวนควรให้การอย่างละเอียด ชัดเจน และตรงกัน เป็นต้น

#การรวบรวมพยานหลักฐานที่ดีในชั้นสอบสวนจะช่วยให้ทนายความ เพิ่มโอกาสในการพิสูจน์ความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้การดำเนินคดีอาญาเป็นไปอย่างยุติธรรม

นอกจากนี้ ทนายความที่ดีควรคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้ในการรวบรวมพยานหลักฐานที่ดีในชั้นสอบสวนด้วย

#ความทันสมัยของพยานหลักฐาน พยานหลักฐานที่ดีควรเป็นพยานหลักฐานที่ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ โดยพิจารณาจากช่วงเวลาที่รวบรวมพยานหลักฐาน

Facebook Comments