Home คดีครอบครัว ทนายความควรศึกษาข้อกฎหมายอย่างไรเพื่อให้ชนะคดี

ทนายความควรศึกษาข้อกฎหมายอย่างไรเพื่อให้ชนะคดี

494

#ทนายความควรศึกษาข้อกฎหมายอย่างไรเพื่อให้ชนะคดี

ทีมงานทนายกฤษดามุ่งเน้นมาตลอดว่า ทนายความควรศึกษาข้อกฎหมายอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง เพื่อให้สามารถเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีของตนอย่างถ่องแท้ การศึกษาข้อกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพสามารถทำได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

#ศึกษากฎหมายพื้นฐาน
ทนายความควรศึกษากฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวข้องในคดีของตน เช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ประมวลกฎหมายอาญา กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

#ศึกษาคำพิพากษาของศาล
คำพิพากษาของศาลถือเป็นบรรทัดฐานทางกฎหมายที่สำคัญ ทนายความควรศึกษาคำพิพากษาของศาลในคดีที่คล้ายคลึงกัน เพื่อเรียนรู้ว่าศาลเคยวินิจฉัยประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างไร

#ปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายในบางกรณี ทนายความอาจต้องปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายอื่นๆ เช่น นักวิชาการกฎหมาย หรือทนายความที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายเฉพาะ เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับประเด็นกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ ทนายความควรศึกษาข้อกฎหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย และเพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับบางประการที่จะช่วยให้ทนายความศึกษาข้อกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* **ตั้งเป้าหมายในการอ่านกฎหมาย** : ก่อนเริ่มอ่านกฎหมาย ทนายความควรตั้งเป้าหมายในการอ่าน เช่น ต้องการเรียนรู้ประเด็นกฎหมายใดบ้าง หรือต้องการทราบคำพิพากษาของศาลในคดีใดบ้าง

* **อ่านกฎหมายอย่างตั้งใจ** : อย่าอ่านกฎหมายอย่างผ่านๆ แต่ควรอ่านอย่างตั้งใจและจดบันทึกข้อเท็จจริงและประเด็นกฎหมายที่สำคัญ

* **ทบทวนกฎหมายเป็นประจำ** : หลังจากอ่านกฎหมายแล้ว ควรทบทวนกฎหมายเป็นประจำ เพื่อให้จำเนื้อหากฎหมายได้แม่นยำ

* **ฝึกฝนการใช้กฎหมาย** : การอ่านกฎหมายอย่างเดียวไม่เพียงพอ ทนายความควรฝึกฝนการใช้กฎหมายในสถานการณ์ต่างๆ เพื่อให้สามารถประยุกต์ใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การศึกษาข้อกฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้ทนายความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องในคดีของตนอย่างถ่องแท้ ซึ่งจะเป็นสิ่งสำคัญในการชนะคดี

ทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม โทร 089-142-7773

Facebook Comments