Home ทริบเทคนิค/บทความ สรุปแนวคิดการเตรียมคำถามค้านพยานสำหรับทนายความ

สรุปแนวคิดการเตรียมคำถามค้านพยานสำหรับทนายความ

811

#สรุปแนวคิดการเตรียมคำถามค้านพยานสำหรับทนายความ

ทีมงานทนายกฤษดา ขออนุญาตแนะนำว่าตามปกติ การถามค้านพยานเป็นสิทธิของทนายความฝ่ายตรงข้ามในการซักถามพยานฝ่ายตรงข้าม เพื่อตรวจสอบความน่าเชื่อถือของพยานหรือเพื่อหักล้างข้อเท็จจริงที่พยานฝ่ายตรงข้ามเบิกความไว้ การเตรียมคำถามค้านพยานจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทนายความ เพื่อให้สามารถถามค้านพยานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี

#แนวคิดหลักในการเตรียมคำถามค้านพยานสำหรับทนายความ มีดังนี้

#เข้าใจวัตถุประสงค์ในการถามค้าน

ทนายกฤษดาแนะนำว่า ก่อนอื่นทนายความต้องเข้าใจวัตถุประสงค์ในการถามค้านของตนเอง ว่าต้องการถามค้านพยานเพื่อจุดประสงค์ใด เช่น เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของพยาน เพื่อหักล้างข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความไว้ หรือเพื่อใช้สิทธินำสืบหักล้าง

#ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพยาน

ตามปกติแล้วทนายกฤษดาจะแนะนำทีมงานว่า ทนายความควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับพยานอย่างละเอียด เช่น ประวัติส่วนตัว อาชีพ หน้าที่การงาน ความสัมพันธ์กับคู่ความ ยานพาหนะที่ใช้ ทรัพย์สิน ฯลฯ เพื่อหาจุดอ่อนของพยานที่จะนำมาใช้ในการถามค้าน

#เตรียมคำถามค้านอย่างรอบคอบ

คำถามค้านที่ดีควรเป็นคำถามที่ชัดเจน กระชับ ตรงประเด็น และสามารถตอบคำถามได้เพียงคำตอบเดียว ไม่ควรเป็นคำถามที่เปิดกว้างหรือซับซ้อนจนพยานสามารถเลี่ยงการตอบคำถามได้

#ฝึกซ้อมการถามค้าน

ทนายความควรฝึกซ้อมการถามค้านกับพยานจำลอง เพื่อฝึกฝนทักษะในการถามค้านและเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์จริง

#ตัวอย่างคำถามค้านพยานสำหรับทนายความ

ทนายกฤษดาและทีมงานขออนุญาตวางตัวอย่างที่เกี่ยวข้องและเทคนิคประเด็นที่ใช้เป็นคำถามเพื่อให้ผู้อ่านหรือผู้ที่สนใจสามารถคิดและวางแนวคำถามต่อไปได้

#คำถามเพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของพยาน

ประเด็นเคยมีประวัติโกหกหรือให้ข้อมูลเท็จหรือไม่
ประเด็นมีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคู่ความหรือไม่
ประเด็นได้รับเงินหรือผลประโยชน์ใด ๆ ตอบแทนจากการเบิกความครั้งนี้หรือไม่

#คำถามเพื่อหักล้างข้อเท็จจริงที่พยานเบิกความไว้

ประเด็นเห็นเหตุการณ์ด้วยตาตนเองหรือไม่
ประเด็นแน่ใจหรือไม่ว่าจำเหตุการณ์ได้ถูกต้อง
ประเด็นมีหลักฐานใด ๆ ยืนยันคำเบิกความของคุณหรือไม่

#คำถามเพื่อใช้สิทธินำสืบหักล้าง
ประเด็นทราบหรือไม่ว่าพยานเบิกความว่าอย่างไร
ประเด็นมีหลักฐานใด ๆ ที่จะหักล้างคำเบิกความของพยานหรือไม่

#คำแนะนำเพิ่มเติมจากทีมงานทนายฤษดา
การถามค้านพยานเป็นทักษะที่สำคัญสำหรับทนายความ การเตรียมคำถามค้านพยานอย่างรอบคอบจะช่วยให้ทนายความสามารถถามค้านพยานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นประโยชน์ต่อรูปคดี
ทนายกฤษดา ดวงชอุ่ม โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th.

Facebook Comments