Home คดีอาญา เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานในคดี.

เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานในคดี.

1325

#เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานในคดี.

ทีมงานทนายกฤษดา ขออนุญาตแนะนำว่า พยานหลักฐานเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงในคดี โดยศาลจะพิจารณาพยานหลักฐานทั้งหมดที่นำมาแสดงในการพิจารณาคดี เพื่อหาข้อสรุปว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีน้ำหนักมากพอที่จะพิสูจน์ข้อกล่าวหาหรือข้อเรียกร้องของตนได้

เทคนิคการสร้างความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานในคดี มีดังนี้

#ความน่าเชื่อถือของพยาน
คู่ความจะต้องนำพยานที่มีความน่าเชื่อถือมาเบิกความ โดยพยานที่มีความน่าเชื่อถือจะต้องมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้
* มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
* มีความเที่ยงตรงและซื่อสัตย์
* ไม่มีอคติหรือผลประโยชน์ทับซ้อน
* มีสติปัญญาและความเข้าใจในข้อเท็จจริงที่เบิกความ

#ความน่าเชื่อถือของหลักฐาน
คู่ความจะต้องนำหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือมาสืบ โดยหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือจะต้องมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้
* เป็นหลักฐานที่ถูกต้องและเที่ยงตรง
* ได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
* สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในคดี

#การเชื่อมโยงของพยานหลักฐานกับข้อกล่าวหา
คู่ความจะต้องนำพยานหลักฐานมาสืบที่เชื่อมโยงกันได้อย่างสมเหตุสมผล และสนับสนุนข้อกล่าวหาของตน โดยพยานหลักฐานที่เชื่อมโยงกันได้อย่างสมเหตุสมผลจะต้องมีปัจจัยต่างๆ ดังนี้
* สอดคล้องกับลำดับเวลาของเหตุการณ์
* สอดคล้องกับสถานที่เกิดเหตุ
* สอดคล้องกับพฤติการณ์ของผู้กระทำความผิด
* สอดคล้องกับแรงจูงใจของผู้กระทำความผิด

#คำแนะนำเพิ่มเติมจากทีมงานทนายกฤษดาจากประสบการณ์นอกจากนี้ คู่ความยังสามารถใช้เทคนิคอื่นๆ ในการสร้างความน่าเชื่อถือของพยานหลักฐานในคดี เช่น

#การนำเสนอพยานหลักฐานอย่างรอบคอบและรัดกุม
คู่ความควรเตรียมการในการนำเสนอพยานหลักฐานอย่างรอบคอบและรัดกุม โดยควรเตรียมคำถามที่จะถามพยานล่วงหน้า และควรเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณาของศาล

#การตอบคำถามของคู่ความฝ่ายตรงข้ามอย่างตรงไปตรงมา
คู่ความควรตอบคำถามของคู่ความฝ่ายตรงข้ามอย่างตรงไปตรงมา และควรหลีกเลี่ยงการตอบคำถามที่คลุมเครือหรือวกวน

#การยอมรับข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับข้อกล่าวหาของตน
หากคู่ความมีข้อเท็จจริงที่ขัดแย้งกับข้อกล่าวหาของตน คู่ความควรยอมรับข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างตรงไปตรงมา และควรอธิบายเหตุผลที่ข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อข้อกล่าวหาของตน

โดยสรุปแล้ว คู่ความควรให้ความสำคัญกับการสร้างพยานหลักฐานที่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อเพิ่มโอกาสในการชนะคดี

มีปัญหาคดีความปรึกษาทีมงานทนายกฤษดา
โทร 089-142-7773 ไลน์ไอดี @lawyers.in.th.

Facebook Comments