Home ทั้งหมด ใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นเพราะเชื่อว่าบิดาของผู้ยิงถูกคุณไสยที่ผู้อื่นทำใส่บิดา เป็นเหตุให้ได้รับโทษน้อยลงหรือไม่

ใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นเพราะเชื่อว่าบิดาของผู้ยิงถูกคุณไสยที่ผู้อื่นทำใส่บิดา เป็นเหตุให้ได้รับโทษน้อยลงหรือไม่

65

ใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นเพราะเชื่อว่าบิดาของผู้ยิงถูกคุณไสยที่ผู้อื่นทำใส่บิดา เป็นเหตุให้ได้รับโทษน้อยลงหรือไม่

มีคำถามจากทีมงานทนายกฤษดา ที่ได้รับคัดเลือกจัดสรรมา ใช้อาวุธปืนยิงผู้อื่นเพราะเชื่อว่าบิดาของผู้ยิงถูกคุณไสยที่ผู้อื่นทำใส่บิดา จนเป็นเหตุให้บิดาของตนป่วยนั้นจะอ้างว่าเป็นกรณีที่สำคัญผิดในข้อเท็จจริงอันจะเป็นเหตุให้ ผู้กระทำย่อมได้รับโทษน้อยลงตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๖๒ วรรคแรก ได้หรือไม่

คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้ คำพิพากษาฎีกาที่ ๔๕๖๖/๒๕๖๕ จำเลยไปเรียกผู้เสียหายซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของ จำเลยออกมาทางหลังบ้านแล้วใช้อาวุธปืนพกของกลางยิ่งผู้เสียหายถึง 5 นัด กระสุนปืน ถูกบริเวณศีรษะและลำตัวของผู้เสียหาย โดยจำเลยเจตนาประสงค์ต่อผลให้ผู้เสียหายถึงแก่ ความตาย หากแต่ผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือจากแพทย์ได้ทันท่วงที ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ ความตาย ที่จำเลยเชื่อว่าบิดาจำเลยถูกคุณไสยที่ผู้เสียหายทำใส่บิดาจำเลยจนเป็นเหตุ ให้บิดาจำเลยป่วยนั้นก็มิใช่กรณีที่จำเลยสำคัญผิดในข้อเท็จจริงใด ถ้ามีอยู่จริงจะทำให้ ผู้กระทำได้รับโทษน้อยลง แม้ข้อเท็จจริงนั้นจะไม่มีอยู่จริงแต่ผู้กระทำสำคัญผิดว่ามีอยู่จริง ผู้กระทำย่อมได้รับโทษน้อยลงตาม ป.อ. มาตรา ๖๒ วรรคแรก

โทษในความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น ซึ่งต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษ ที่กำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นตาม ป.อ. มาตรา ๒๘๘ ประกอบมาตรา ๔๐ วรรคสอง, ๕๒ (๑) และ ๕๓ มีระวางโทษกำหนดไว้ ๓ ประการ เรียงจากหนักไปหาเบา กล่าวคือ ขั้นหนักที่สุดจำคุกตลอดชีวิต ขั้นรองลงมาจำคุกสามสิบสามปีสี่เดือน และขั้นต่ำสุดจำคุก สิบปีถึงสิบสามปีสี่เดือน โดยให้ศาลใช้ดุลพินิจลงโทษตามความเหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดี

Facebook Comments