Home กฎหมาย-ฎีกาน่ารู้ ลงลายมือชื่อปลอมของผู้อื่น รับรองลงในใบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผิดอะไรหรือไม่

ลงลายมือชื่อปลอมของผู้อื่น รับรองลงในใบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผิดอะไรหรือไม่

138

ลงลายมือชื่อปลอมของผู้อื่น รับรองลงในใบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผิดอะไรหรือไม่

คำถาม ลงลายมือชื่อปลอมของผู้อื่นรับรองลงในใบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ของผู้อื่นแล้วนำไปใช้ เป็นความผิดฐานปลอมเอกสารราชการและใช้เอกสารราชการปลอม หรือไม่

คำตอบ มีคำพิพากษาฎีกาวินิจฉัยไว้ดังนี้

คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๕๕/๒๕๖๖

จำเลยกับพวกเพียงแต่ปลอมลายมือชื่อของ ผู้เสียหายที่ ๑ และที่ ลงในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่แท้จริงของผู้เสียหายที่ a และที่ ๓ โดยไม่มีการเติมหรือตัดทอนข้อความหรือแก้ไขสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ให้แตกต่างไปจากสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนยังคง เป็นเอกสารที่แท้จริง การปลอมลายมือชื่อผู้เสียหายที่ ๑ และที่ ๓ ลงในสำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนเป็นเพียงการปลอมเอกสารตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๖๔ วรรคแรก การที่จำเลยใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เสียหายที่ ๑ และที่ ๓ จึงไม่เป็นความผิด ฐานใช้เอกสารราชการปลอม

Facebook Comments